חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים חברות חיסול ופירוק חברה

פירוק וחיסול חברה

 

על פי ס' 367 (א) (1) של חוק החברות התשנ"ט 1999, הדרך לפרק ולחיסולה חברה נקבע בפרקים י"א – י"ג לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983.

יתר על כן, עם כניסת חוק החברות, התשנ"ט - 1999 לתוקף, ניטלה מרשם החברות הסמכות למחוק חברות. היום כדי "לסגור" חברה, חייבים להביא אותה לפירוק וחיסול בדרכי הפירוק קבועים בפרקים לעיל.

פירוקה של חברה ייתכן באחת הדרכים האלה:

 1. בידי בית משפט
 2. מרצון
 3. בפיקוח בית משפט

 

פירוק חברה מרצון:

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת מאלה:

(1)   תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.

(2)   החברה קבלה "החלטה מיוחדת" להתפרק מרצון.

(3)   החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק. פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק, ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל.

 

שני מסלולים של פירוק חברה מרצון

 1. פירוק מרצון ע"י בעלי המניות – ס' 322 לפקודת החברות.
 2. פירוק מרצון ע"י נושים – סעיף 323 לפקודת החברות.

 

פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות:

להלן סדר הפעולות (שים לב לצורת המסמכים ואישורים, והמועדים המתאימים להמצאתם לרשם):

 1. ההליך נפתח עם הגשת תצהיר כושר פרעון על ידי הדירקטורים או רובם. במקרה שלחברה שני דירקטורים בלבד, יש צורך בתצהיר מטעם שניהם.
 2. נוסח התצהיר הכרחי שתהיה ללא כל התנאה ושתהיה בו הצהרה כי החברה יכולה לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק.
 3. יש להקפיד להעביר את "התצהיר כושר פרעון" לרשם החברות לפני משלוח ההזמנות לאסיפת החברה שבה תוצע החלטת הפירוק. אם לא כן, תצטרך החברה לפעול במסלול השני של פירוק ע"י נושים.
 4. התצהיר חייב להיות ערוך בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (חתום בפני עורך דין עם נוסח אזהרה כנדרש).
 5. עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם את החברה בסטאטוס של "לקראת פירוק".

עם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.

7. א. כינוס אסיפת החברה – בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קבלה החברה החלטת ויתור על הודעה של 21 יום מראש – התואמת את תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.

ב. יש להמציא לרשם החברות: פרוטוקול של האסיפה שבו יצוין תאריך ההחלטה לפרק את החברה, שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של המפרק.

ג. כמו כן יש להמציא בשלב זה: אישור המפרק על קבלת מינויו.

הודעת המפרק על מינויו תוגש לרשם החברות בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.

8. א. החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ועל מינוי מפרק לחברה תפורסם ב"רשומות" בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.

9. עם רישום מינוי המפרק במרשם רשם החברות, יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק

חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי. עם סיום פעולות הפירוק יפעל המפרק על פי סעיפים

338-339 לפקודת החברות.

10. קיבל הרשם את דו"ח המפרק ואת ההודעות לפי סעיף 338, ירשום אותם הרשם מיד ובתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח, תיחשב החברה כמחוסלת "סופית."

 

אגרות שנתיים לחברה בפירוק ואפשרות לפטור ע"פ תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשס"ד 2004.

לכאורה, חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.; אולם לפי התיקון, חברה אשר תמציא לרשם החברות האישורים כמפורט להלן בהתאם לתקנה ' לתקנות החברות (אגרות) (תיקון מ- 30/03/04) התשס"ד 2004 .

על פי תקנה 5 א' , חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם החברות, באמצעות המפרק, את הדו"ח הסופי של המפרק בהתאם לסעיפים 338-339 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים דלהלן:

 

 1. אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק. אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור.
 2. אישור מרשויות מע"מ כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מע"מ, או שרישומה בוטל בציון המועד שבו הוטל הרישום. אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור.
 3. תצהיר מאת הדירקטורים של החברה (אושר כחוק ע"י עו"ד) שבו הדירקטורים מצהירים כי החל בתאריך שצויין בתצהיר החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.
 4. הפטור מאגרות נקבע ע"פ חוק. לכן על המפרק לציין בדו"ח הסופי שזכאית החברה לפטור מאגרות ע"פ האישורים הנקבעים בתקנה 5א , ולצרף את האישורים המקוריים האמורים לדו"ח הסופי של מפרוק ולהמציא אותם לרשם החבות עם סיום הפירוק בהתאם לסעיף 338-339 לפקודה.
 1. במידה ונשלחו בטעות אישורים הנקבעים בס' 5א לרשם החברות בעת קודם לדו"ח הסופי של המפרק, יש לציין עובדה זאת יחד עם תאריך המצאת המסמכים במקור במכתב מלווה לדו"ח הסופי, וכן לצרף לדו"ח הסופי העתקים מאושרים של האישורים שנשלחו קודם.
 2. ע"פ סעיף 5ג לתקנות החברות, הפטור "יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו." לכן על המפרק לבחון עם החברה זכאית לפטור קודם לתשלום האגרות שהחברה חייבת כי אין לרשם החברות סמכות להחזיר אגרות אחרי תשלומם, וזאת אפילו לחברה שהשיגה את האישורים שנקבעו בסעיף 5א לתקנות החברות.

 

סדר הפעולות : פירוק חברה מרצון על ידי נושים

 1. משלוח הזמנות לאסיפה כללית
 2. משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.
 3. פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.
 4. כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.

הודעת החברה ו/או המפרק בהתאם לסעיפים 324 ו/או 325 ו/או 331 לפקודת החברות. חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.

 1. אלא אם תמציא לרשם החברות אישורים כמפורט בתקנה ' לתקנות החברות

(אגרות) .