חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין חקיקה סימני מסחר תקנות סימני המסחר - 1940

סימני מסחר

תקנות סימני המסחר, 1940

תוכן ענינים

3

השם הקצר

סעיף 1

3

פירוש

סעיף 2

3

אגרות

 

3

אגרות

סעיף 3

3

הצמדה למדד

סעיף 3א

3

טפסים

 

3

טפסים

סעיף 4

3

סיוגן של סחורות וסיוג -מחדש של סחורות מרישומים ישנים

 

3

סיוגן של סחורות

סעיף 5

3

מסמכים

 

3

מסמכים מידותיהם וכו

סעיף 6

3

מסירה עי הדואר

סעיף 7

3

הכתובת צריכה להיות מלאה

סעיף 8

3

מען למסירת מסמכים

סעיף 9

3

סוכנים

סעיף 10

3

בקשה לרישום

 

3

טופס בקשה

סעיף 11

3

בקשה מאת שותפות

סעיף 12

3

את הבקשה צריך לשלוח למשרד

סעיף 13

3

אשור קבלת הבקשה

סעיף 14

3

הבקשה צריכה להכיל את ציור הסימן

סעיף 15

3

ציורים נוספים

סעיף 16

3

ציורים של סימנים צריכים להיות בני קיימא

סעיף 17

3

כל בקשה תוגש בסוג מסויים

סעיף 18

3

הציורים צריכים להיות מניחים את הדעת

סעיף 19

3

דוגמאות של סימני מסחר במקרים יוצאים מן הכלל

סעיף 20

3

תרגומי מלים שאינן באחת מן הלשונות הרשמיות

סעיף 21

3

רישום סימנים הרשומים בחוץ לארץ

סעיף 21א

3

בקשה לרישום סימן בהסתמך על זכות בכורה

סעיף 21ב

3

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

 

3

חיפוש

סעיף 22

3

קבלה

סעיף 23

3

סדרי דין בבקשות שנתגלו טעמים לאי קבלתם

סעיף 24

3

קבלה על תנאי

סעיף 25

3

החלטת הרשם

סעיף 26

3

ויתור

סעיף 27

3

סימני מסחר מיוחדים עפי סעיף 10 לפקודה

 

3

צירופים לבקשה לרישום סימן קיבוצי

סעיף 28

3

ללא כותרת

סעיף 29

3

צירוף הודעת נימוקים

סעיף 30

3

בירור

סעיף 31

3

פרסום וכו

סעיף 32

3

פרסומה של הבקשה

 

3

פרסומה של הבקשה

סעיף 33

3

צריך להמציא גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן

סעיף 34

3

התנגדות לרישום

 

3

התנגדות

סעיף 35

3

הודעה על התנגדות

סעיף 36

3

הודעה שכנגד

סעיף 37

3

ראיה לחיזוק ההתנגדות

סעיף 38

3

ראיה לחיזוק הבקשה

סעיף 39

3

ראיה בתשובה עי המתנגד

סעיף 40

3

ללא כותרת

סעיף 40א

3

ראיה נוספת

סעיף 41

3

מוצגים

סעיף 42

3

תרגום התעודות לשפות זרות

סעיף 43

3

בירור

סעיף 44

3

החלטת הרשם

סעיף 45

3

הוצאות המשפט אם המבקש אינו חולק על התנגדות

סעיף 46

3

אי -השלמת הרישום

 

3

אי מתן תשובה

סעיף 47

3

הרישום בפנקס

 

3

רישום בפנקס

סעיף 48

3

הפרוצדורה כשמת המבקש לפני שנרשם הסימן

סעיף 49

3

מתן תעודת רישום

סעיף 50

3

חידוש הרישום

 

3

חידוש הרישום

סעיף 51

3

הודעה לפני מחיקתו של סימן מסחרי מהפנקס

סעיף 52

3

מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס

סעיף 53

3

מודעה על החידוש ופרסומו

סעיף 54

3

העברות

 

3

בקשה לרישום העברה וכו

סעיף 55

3

פרטים שיש לפרטם בבקשה

סעיף 56

3

העתקים מהמסמכים

סעיף 57

3

תביעה שתצורף לבקשה

סעיף 58

3

הוכחה על הזכות

סעיף 59

3

רישום בפנקס

סעיף 60

3

בקשות עפי סעיף 19

 

3

בקשות עפי סעיף 19

סעיף 61

3

הרשם יחקור ויחליט

סעיף 62

3

הערה בפנקס

סעיף 63

3

בקשות לרישום הרשאה בסימן

 

3

בקשה לרישום הרשאה

סעיף 63א

3

בחינת בקשה לרישום הרשאה

סעיף 63ב

3

זכות להשמיע טענות

סעיף 63ג

3

פרסום קבלת הבקשה

סעיף 63ד

3

פרטים שיירשמו

סעיף 63ה

3

בקשה לשינוי רישום

סעיף 63ו

3

סדרי דין בבקשה לשינוי או למחיקה

סעיף 63ז

3

שינוי הכתובת

 

3

שינוי השם או הכתובת בפנקס

סעיף 64

3

בקשות עפי סעיף 27 לפקודה

 

3

בקשות עפי סעיף 27 לפקודה

סעיף 65

3

ראיה

סעיף 66

3

פרסום הבקשה

סעיף 67

3

בקשות עפי סעיף 24 לפקודה

 

3

שינוי סימן מסחרי

סעיף 68

3

פרסום השינוי

סעיף 69

3

בקשה עפי סעיפים 22 ו 25- לפקודה

 

3

בקשות לתקן או להוציא סימן מסחרי מהפנקס

סעיף 70

3

פרוצדורה נוספת

סעיף 71

3

מחיקה בהעדר תגובה

סעיף 71א

3

התערבות צד שלישי

סעיף 72

3

סמכות של הכרעת דעת

 

3

שמיעת טענות

סעיף 73

3

רציפות הדיון

סעיף 73א

3

בקשה לשמיעת טענות

סעיף 74

3

הפרוצדורה בבקשה להשמעת טענות

סעיף 75

3

צריך להודיע את החלטת הרשם

סעיף 76

3

פרסום שינויים בפנקס

 

3

פרסום שינויים והוספות בפנקס

סעיף 77

3

חיפוש

 

3

בקשה לחיפוש

סעיף 78

3

שעות העיון

 

3

שעות העיון

סעיף 79

3

הסמכות לוותר על ראיות

 

3

ויתור על ראיות

סעיף 80

3

תיקונים

 

3

תיקון מסמכים

סעיף 81

3

הארכת המועד

סעיף 82

3

ימים שאינם באים במנין

סעיף 83

3

תעודות

 

3

תעודה מאת הרשם

סעיף 84

3

תעודות שרוצים להשתמש בהן כדי לקבל רישום בחול

סעיף 85

3

הצהרות בשבועה

 

3

טופס וכו של הצהרות בשבועה

סעיף 86

3

מתן הצהרה

סעיף 87

3

צווי בית דין

 

3

צו בית דין

סעיף 88

3

פרסום צווי בית דין

סעיף 89

3

ביטול

סעיף 90

3

תוספת ראשונה

 

3

התוספת השניה

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

בקשה לחיפוש

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

פקודת סימני המסחר, 1938

 

3

התוספת השלישית

 

3

תוספת רביעית

 

סימני מסחר

תקנות סימני המסחר, 1940*

 

 
1. תקנות אלה תיקראנה תקנות סימני המסחר, 1940.

 

 
2. בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: -

 

 
"סוכן" - סוכן פטנטים הרשום בפנקס סוכני הפטנטים לפי תקנות פנקס סוכני הפטנטים, 1938, או עורך דין, שיש להם מקום עסקים בישראל;

"סימן מסחר" - לרבות סימן שירות, סימן מאשר וסימן קיבוצי והוא כשאין הוראה אחרת לענין זה;

"משרד" פירושו - משרד רשם סימני המסחר, הפטנטים והמדגמים, ירושלים;

"הפקודה" פירושה - פקודת סימני המסחר, 1938.

אגרות

 

 
3. (א) האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורטות בתוספת הראשונה לתקנות אלה.

 

 
(ב) האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם.

 o:p>

 
3א. (א) הסכומים שבתוספת הראשונה ישתנו ב 1- בינואר וב 1- ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל -

(1) אם הוא גבוה מ 10- שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(2) אם הוא נמוך מ 10- שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות.

(ג) רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

טפסים

 

 
4. הטפסים הנזכרים בתקנות אלה יהיו הטפסים הכלולים בתוספת השניה לתקנות אלה וטפסים אלה ישמשו בכל אותם המקרים שהם חלים עליהם, והם ישונו ע"י הרשם כדי לסגלם למקרים אחרים.

סיוגן של סחורות וסיוג -מחדש של סחורות מרישומים ישנים

 

 
5. (1) (א) לצורך רישומי סימני מסחר שנעשו לפני תאריך תחילת התוקף של תקנות אלה מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת השלישית לתקנות אלה, חוץ אם הומר איזה פירוט והותאם לתוספת הרביעית של תקנות אלה עפ"י פסקה (2) מן התקנה הזאת;

(ב) לצורך רישומי סימני מסחר שייעשו לאחר תאריך תחילת תקפן של תקנות אלה ולצורך כל רישומים שנעשו לפני אותו תאריך ואשר פירוטיהן הומרו בהתאם לפסקה (2) מתקנה זו, מסייגים סחורות באופן המובא בתוספת הרביעית לתקנות אלה.

 

 
(2) כשהפירוט של סימן מסחרי רשום מבוסס על התוספת השלישית לתקנות אלה, רשאי הבעל הרשום לפנות לרשם בטופס הקבוע ולבקשו להמיר את הפירוט באופן שאפשר יהא לבססו על התוספת הרביעית לתקנות אלה בין בהשמטת איזו סחורה הימנו ובין בלא השמטת איזו סחורה הימנו, אך באופן שהרישום ישתמר בתאריכו המקורי. לאחר מכן ימסור הרשם בכתב, בהתאם לסעיף 28(3) של הפקודה, לבעל הרשום הצעה אשר יפרט בה באיזו צורה יש לדעת הרשם לתקן את הפנקס. שני רישומים או יותר של סימן מסחרי לגבי סחורה הכלולה באותו סוג של התוספת הרביעית לתקנות אלה ושתאריך רישומם שווה, מותר למזגם לאחר ההמרה בהתאם לפסקה זו.

 

 
(3) פרסום הצעה לתיקון עפ"י סעיף 28(3) ייעשה ברשומות ומודעה על התנגדות תינתן בטופס הקבוע תוך חודש ימים מיום הפרסום, וצריך לצרף אליה העתק של המודעה והודעה בשני העתקים המראה באיזה אופן תהא ההמרה המוצעת בניגוד לסעיף 28. הרשם ישלח את ההעתקים הכפולים מיד לבעל הרשום והוא רשאי תוך חודש מיום קבלת ההעתקים האלה, לשלוח לרשם הודעה שכנגד המוסרת בפרוטרוט את הנימוקים אשר על יסודם חולקים על ההתנגדות, ואם עשה זאת ימסור למתנגד העתק מהודעה זו. לאח"כ רשאי הרשם לדרוש או לקבל הוכחות בנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, ובטרם יתן את החלטתו בענין, יתן לצדדים אפשרות להשמיע את טענותיהם בענין זה, אם ירצה אחד הצדדים בכך.

 

 
(4) כל אימת שנתפרסמה הצעה להמרת פירוט בהתאם לפסקה (2) של תקנה זו, ולא הוגשה כל התנגדות אלא שניתנה החלטה בענין ההתנגדות וניתנה רשות להמרה, ירשום הרשם בפנקס את כל הרשימות הדרושות כדי ליתן תוקף להמרה בהתאם להצעה כפי שנתפרסמה, או בהתאם להצעה המתוקנת, אם תוקנה לאחר הגשת ערעור שבו נרשמו הרשימות הללו. לצורך מתן החלטה בענין החידוש הבא של כל הרשימות הנובעות מתוך כך, בהתאם לסעיף 21 של הפקודה, הרי הביטוי "גמר מועדו של הרישום האחרון" יתיחס לאותו תאריך שהיה מתיחס אליו לגבי הרישום שלפני ההמרה.

מסמכים

 

 
6. בכפוף לכל הוראות אחרות שיתן הרשם, הרי כל הבקשות, המודעות, ההודעות ושאר מסמכים אשר עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה דרוש להניחן או לשלחן לרשם יהיו כתובים בנייר לבן חזק שמידתו שלושה עשר אינטשים בקירוב, ואשר בצדו השמאלי יניחו שוליים של לא פחות מאינטש וחצי.

 

 
7. (1) כל בקשה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר שדרוש או שמותר להניחם, לערכם או לתתם במשרד או אצל הרשם או אצל כל אדם אחר מותר לשלחם בדואר וכל מסמך שנשלח כך, רואים אותו כאילו נמסר בזמן שהמכתב המכיל אותו היה נמסר אגב מהלך הדואר הרגיל.

 

 
(2) מכתב הערוך לבעל רשום של סימן מסחרי לפי כתובתו או לפי הכתובת שלו למסירת מסמכים, כפי שהיא רשומה בפנקס, או מכתב הערוך לכל אדם המבקש רישום סימן מסחרי, או לכל אדם המתנגד לרישום כזה, לפי הכתובת המופיעה בבקשה או בהודעת ההתנגדות או לפי הכתובת שניתנה לצרכי מסירה כפי שנקבע בתקנה 9, רואים אותו כמכתב הנושא כתובת מספקת.

 

 
8. כל אימת שאיזה אדם חייב, עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלה, למסור כתובת לרשם, צריכה הכתובת שהוא מוסרה להיות תמיד ככל האפשר מלאה.

 

 
9. (א) כל אדם המבקש לרשום סימן מסחר, או הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה, או המתנגד לרישומם, וכן המבקש להעביר לבעלותו סימן מסחר, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים ויראו המען כאמור כמען של אותו אדם לכל ענין לצורך הפקודה ותקנות אלה כל עוד לא הודיע אותו אדם על מען אחר בישראל למטרה האמורה.

(ב) כל עוד הרשאת סוכן לפי תקנה 10 בתקפה יראו את המען של הסוכן כמען של אותו אדם לענין פקודה זו והתקנות ותקנת משנה (א) לא יחולו, אם לא הודיעו לאותו אדם או הסוכן אחרת.

 

 
10. (א) כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות לסוכן לעשותה.

(ב) לא יורשה יותר מסוכן אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר סוכנים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר מסוכן אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.

(ג) הוסמכו מספר סוכנים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם סוכנים לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם סוכנים הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך הסוכן שמענו נמסר כמענם של אותם סוכנים.

(ד) תוקף הרשאתו של סוכן לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה. אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי -כוח עשר שנים לאחר שהוצא.

בקשה לרישום

 

 
11. בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים המובא בתוספת השניה לתקנות אלה וצריכה להיות חתומה ע"י המבקש או סוכנו.

 

 
12. (1) אם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחרי ע"י שותפות יכולה היא להיות חתומה בשם השותפות או מטעמה ע"י שותף אחד או שותפים אחדים משותפיה.

 

 
(2) כשהבקשה מוגשת ע"י גוף מאוגד, יכולה היא להיות חתומה ע"י מנהל או המזכיר או פקיד ראשי אחר של אותו גוף מאוגד.

 

 
(3) כל בקשה יכולה להיות חתומה ע"י סוכן.

 

 
13. כל הבקשות לרישום סימן מסחרי צריכות להישלח לרשם במשרדו ולהיות ערוכות לפי כתובתו.

 

 
14. עם קבלת הבקשה או לאחר מכן ישלח הרשם למבקש אישור על קבלתה.

 

 
15. (1) כל בקשה לרישום סימן מסחרי צריכה להכיל את ציור הסימן המסחרי, כשהוא דבוק לבקשה באותו המקום שייחדוהו לשם כך בטופס הבקשה הקבוע. ואם היה הסימן תלת -ממדי יצורפו לבקשה ציור או תמונת דמות הסימן באופן שיהא ניתן להבחין בדמותו מכל צדדיו, כשהוא מודבק כאמור.

 

 
(2) כשהציור גדול במידתו מהמקום הנ"ל, מדביקים אותו על פשתן או בד -שמש או חומר אחר שהרשם ימצאנו מתאים. חלק מן הציור המודבק יודבק במקום הנ"ל ואת הנותר אפשר לקפל.

 

 
16. עם כל בקשה לרישום סימן מסחר יישלחו ששה ציורים נוספים הימנו על גבי גליונות נייר עבה שמידתם כמידת טופס הבקשה ושיתאימו בדיוק לאותו הציור שהודבק לטופס הבקשה.

 

 
17. כל הציורים של סימנים צריכים להיות בני קיימא.

 

 

 

 
18. בקשה נפרדת תוגש לרישום סימן מסחר לגבי כל סוג שבו מבקשים לרשמו, ואם הוגשה בקשה אחת לרישום הסימן הכוללת סחורות המסווגות בסוגים שונים יראה הרשם את הבקשה כאילו נכללה בה בקשה לרישום הסימן בסוג שלדעתו מצויים בו מרבית הסחורות שלציונן נועד הסימן.

 

 
19. אם אין דעתו של הרשם נוחה מכל ציור של סימן רשאי הוא לדרוש במקומו ציור אחר שיהא מניח את דעתו בטרם יגש לדון בבקשה.

 

 
20. (1) כשאי אפשר ליתן שרטוט או ציור אחר או דוגמה באופן האמור לעיל, מותר לשלוח דוגמה או העתק של הסימן המסחרי בין לפי מידתו המלאה ובין באמת מידה מוקטנת בצורה שהרשם ימצאנה נוחה ביותר.

(2) כמו כן רשאי הרשם, במקרים יוצאים מן הכלל, להניח במשרד דוגמה או העתק של סימן מסחרי שלא יהא נוח להראותם בצורת תכנית ורשאי הוא לציין הערה על כך בפנקס בצורה שימצאנה נאותה.

 

 
21. כשסימן מסחרי מכיל מלה או מלים שאינן כתובות עברית או ערבית, רשאי הרשם לדרוש תרגום מדוייק של אותה מלה או אותן מלים, ואם ידרוש זאת יהא התרגום חתום ומאושר ע"י המבקש או סוכנו.

 

 

 
21א. (א) המבקש לרשום סימן מסחר הרשום כסימן מסחר בארץ מוצאו בהתאם להוראות סעיף 11א לפקודה יודיע על כך בטופס הבקשה, וימציא לרשם, עם מתן ההודעה כאמור העתק מתעודת רישום סימן המסחר בארץ המוצא כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה, ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אם היא ערוכה בשפה אחרת.

(ב) מותר להגיש בקשה לפי תקנה זו בכל עת לפני קבלת הסימן לרישום.

 

 
21ב. המבקש לרשום סימן מסחר בזכות קדימה על פי הוראות סעיף 41 או 41א לפקודה, יודיע על כך בטופס הבקשה וימציא לרשם, לא יאוחר משלושה חדשים לאחר הגשת הבקשה העתק מהבקשה הראשונה שהוגשה במדינה הזרה או במדינת האיגוד, כשהיא מאושרת בידי הרשות המתאימה באותה מדינה ואת תרגומה המאושר לשפה רשמית אם היא ערוכה בשפה אחרת.

הפרוצדורה עם קבלת הבקשה

 

 
22. (א) עם קבלת בקשה לרישום, יצווה הרשם לערוך חיפוש בין סימני המסחר והבקשות התלויות ועומדות כדי לברר באם רשומים בפנקס איזה סימנים לאותן סחורות או לאותו תיאור של סחורות המזדהים עם סימן המבוקש או הדומים לו במידה העשויה להטעות.

 

 
(ב) החיפוש כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לגבי כל בקשה לרישום לפי סדר הגשת הבקשות בלשכה.

 

 
(ג) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לחיפוש על אתר, ויצרף אליה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

 

 
23. משנערך החיפוש, הרי אם סבור הרשם על יסוד הדיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, כי אין התנגדות לרישומו של הסימן רשאי הוא לקבל את הבקשה אם לחלוטין ואם באותם התנאים, השינויים, התיקונים או ההגבלות שהוא ימצא לנכון להטיל, ואשר יודיע עליהם בכתב למבקש.

 

 
24. (א) התגלו לאחר החיפוש לפי תקנה 22 והעיון בבקשה ובכל הוכחות שהמבקש ימציא או יידרש להמציא, טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, תישלח למבקש הודעה בכתב על טעמים אלה.

(ב) לא דרש המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה האמורה בתקנת משנה (א) להשמיע את טענותיו לפני הרשם או לא הגיש תוך התקופה האמורה תשובה מנומקת בכתב, ישלח הרשם הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה.

(ג) לא מילא המבקש אחר הדרישה תוך שלושה חדשים מיום שנשלחה לו ההודעה לפי תקנת משנה (ב) יראו את הבקשה כמבוטלת אלא אם האריך הרשם את המועד למתן תשובה לפני תום תקופת שלושת החדשים או שנתן המבקש טעמים סבירים לאי ביטולה של הבקשה.

 

 
25. (א) היה הרשם מוכן לקבל בקשה בכפוף לתנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות והמבקש מתנגד לכך, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מתאריך ההודעה על קבלה כאמור, לבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הרשם או להגיש תוך התקופה האמורה את השגותיו המנומקות.

(ב) לא התנגד המבקש כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם בכתב.

(ג) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב) ישלח הרשם הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה.

(ד) לא נהג המבקש באחת הדרכים המנויות בתקנות משנה (א) או (ב), תוך שלושה חדשים מיום משלוח ההודעה לפני תום תקופת שלושת החדשים לפי תקנת משנה (ג), יראו את הבקשה כמבוטלת זולת אם האריך הרשם את המועד לעשייתם או נתן המבקש טעמים סבירים לאי ביטולה של הבקשה.

 

 
26. (1) החלטתו של הרשם לאחר הבירור האמור, או בלי בירור כזה אם הוגשה תשובה מנומקת בכתב או השגות מנומקות והמבקש לא דרש להשמיע את טענותיו, תימסר למבקש בכתב, ואם מתנגד המבקש להחלטה זו רשאי הוא, בתוך חודש ימים מתאריך ההחלטה לבקש מאת הרשם לפרט בכתב את הנימוקים להחלטתו וכן את החומר שהשתמש בו לקבלת החלטתו.

(2) אם מציג הרשם כל דרישות שהמבקש אינו מתנגד להן על המבקש למלא אחריהן לפני שיתן הרשם אותה הודעה בכתב. לצרכי ערעור רואים את תאריך משלוח הודעה כזאת למבקש כתאריך החלטת הרשם.

 

 
27. רשאי הרשם לדרוש מן המבקש כי יכניס בבקשתו הערת ויתור, ככל אשר ימצא הרשם לנכון.

דינה של דרישה כאמור כדין דרישה לפי תקנה 25.

סימני מסחר מיוחדים עפ"י סעיף 10 לפקודה

 

 
28. לבקשה לרישום סימן קיבוצי יצורפו העתק מאושר מתקנון החבר וכל חומר נוסף שיש בו כדי להצביע על הפיקוח שיש לחבר על חבריו.

 

 
29. (בוטל).

 

 
30. בכל בקשה לרישום סימן מאשר יש לציין את הנימוקים אשר עליהם מסתמך המבקש לביסוס בקשתו, וכן את הכללים שלפיהם תינתן הרשות להשתמש בסימן המאשר.

 

 
31. משקיבל הרשם את הבקשה רשאי הוא לדרוש הוכחות נוספות, ככל אשר ימצא לנכון, ואם יראה צורך בכך ישמע את טענות המבקש, ויחליט אם מותר להגיש את הבקשה, ובאיזה תנאים, תיקונים, שינויים או הגבלות.

 

 
32. אם הורשה להגיש את הבקשה מפרסמים אותה ומתיחסים אליה מכל הבחינות כאל בקשה רגילה והיא תהיה נתונה להתנגדות באותו אופן ונוקטים לגביה בכל אותם הליכים כאילו היתה בקשה עפ"י סעיף 11 לפקודה.

פרסומה של הבקשה

 

 
33. (1) משנתקבלה בקשה יפרסמנה הרשם ברשומות, במשך אותו זמן ובאותו אופן שיורה; הפרסום יהיה על חשבון המבקש.

(2) אם לא צורף ציור של הסימן המסחרי בקשר עם פרסומה של בקשה, יזכיר הרשם בהודעת הפרסום את המקום או המקומות שבהם הניחו דוגמה או ציור מן הסימן המסחרי, כדי שכל הרוצה יבוא ויראה.

 

 
34. (1) לצורך הפרסום, אפשר לדרוש מן המבקש שימציא על חשבונו גלופה של עץ או אלקטרוטיפ של הסימן המסחרי, או גלופות אחדות או אלקטרוטיפים אחדים, אם יש צורך בכך, ואלה יהיו מן המידות ומן הצביון שהרשם יורה מזמן לזמן, או שימציא פרטים אחרים או אמצעי פרסום אחרים של הסימן המסחרי, ככל שהרשם ידרוש.

(2) אם אין הרשם מרוצה מהגלופה של עץ או מהאלקטרוטיפ שסיפק לו המבקש או סוכנו, רשאי הוא לדרוש גלופת עץ או אלקטרוטיפ חדשים לפני שיגש לפרסום המודעה.

התנגדות לרישום

 

 
35. רשאי כל אדם בתוך שלושה חדשים מתאריך פרסום בקשה ברשומות לרישום סימן מסחרי למסור במשרד בכתב הודעת התנגדות לרישום.

 

 
36. ההודעה הנ"ל צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה, וצריכה היא לכלול בה את נימוקי ההתנגדות אשר עליהם מתבססת התנגדות לרישום. אם מתנגדים לרישום מחמת שהסימן דומה לסימנים הרשומים כבר בפנקס, עליו לפרש את מספריהם של אותם הסימנים ואת הגליונות של רשומות שבהם נתפרסמו. למודעה זו צריך לצרף שני העתקים שהרושם יעביר אותו למבקש.

 

 
/a>37. אם רוצה המבקש לחלוק על ההתנגדות, עליו להניח במשרד בתוך חדשיים מקבלת אותו ההעתק, הודעה שכנגד בכתב, בצורה המתאימה, בה יפרט את הנימוקים שעל יסודם הוא חולק על ההתנגדות, ובשעת הנחתה עליו למסור למתנגד שני העתקים ממנה. על המבקש לפרט גם את העובדות הנזכרות בהודעת ההתנגדות שהוא מודה בהן.

 

 
38. על המתנגד להניח במשרד תוך חדשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה.

 

 
39. אם אין המתנגד מניח ראיה, רואים אותו כאילו ויתר על התנגדותו, חוץ אם הורה הרשם אחרת, ואילו אם הניח ראיתו, חייב המבקש, תוך חדשיים מיום הנחת העתקים מההצהרות, להניח במשרד, בצורת הצהרות בשבועה, את כל אותה הראיה שיאבה להגיש לחיזוק בקשתו, ועליו למסור למתנגד העתקים מאותה ראיה.

 

 
40. בתשובה לכך רשאי המתנגד, תוך חדשיים מיום מסירת העתקים מהצהרות המבקש, להניח במשרד ראיה עפ"י הצהרה בשבועה ועליו למסור למבקש העתקים הימנה. ראיה זו תצטמצם אך ורק בענינים שהם ממין התשובה.

 

 
40א. (בוטלה).

 

 
41. שום צד לא יניח ראיה נוספת אולם בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר.

 

 
42. כשיש מוצגים הנספחים להצהרות שהוגשו בהתנגדות, צריך לשלוח לצד האחר העתקים או הדפסות ממוצגים אלה, וכשאי אפשר להמציא בקלות את ההעתקים או ההדפסות הללו, יש להעמיד לראוה את המוצגים המקוריים שנשלחו למשרד. בשעת הבירור צריך להראות את המוצגים המקוריים, חוץ אם יורה הרשם אחרת.

 

 
43. כשמזכירים בהודעה או בהצהרה המוגשת בקשר להתנגדות איזה מסמך שאינו כתוב עברית או ערבית, צריך להמציא תרגום מאושר של אותו מסמך בשני העתקים.

 

 
44. לאחר גמר הראיה, על הרשם לקבוע זמן לשם בירור התביעה ועליו ליתן לצדדים, לפחות עשרה ימים מראש, הודעה על הזמן שנקבע כנ"ל. על שני הצדדים להודיע לרשם אם ברצונם להשמיע את טענותיהם בפניו. רשאי הרשם לסרב לשמוע את טענותיו של אותו צד שלא הודיע לו על כך לפני תאריך הבירור.

 

 
45. לאחר שמיעת הטענות של הצד או הצדדים הרוצים להשמיע את טענותיהם, יתן הרשם את החלטתו בתביעה ויודיע את החלטתו לצדדים, ואילו אם אין שום צד הרוצה להשמיע את טענותיו - יתן הרשם את החלטתו בלא שמיעת טענות.

 

 
46. אם אין המבקש חולק על התנגדות, הרי לכשיגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות המשפט לזכות המתנגד, עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד למבקש הודעה מספקת לפני הגשת ההתנגדות.

אי -השלמת הרישום

 

 
47. לא השיב אדם לדרישת הרשם, שאינה דרישה או הודעה שתקנות 24, 25 ו 27- דנות בהן, תוך המועד שנקבע באותה דרישה, ובהעדר קביעה כזו תוך חודש ימים מתאריכה, ימסור הרשם למבקש הודעה על אי השלמת הרישום לפי סעיף 16 לפקודה בטופס שבתוספת השניה. לא השיב המבקש תוך שלושה חדשים מתאריך אותה הודעה יראו את הבקשה כאילו הסתלקו ממנה, זולת אם נתן הרשם לפני תום תקופת שלושת החדשים ארכה למתן התשובה מטעמים שיירשמו.

הרישום בפנקס

 

 
48. (1) כעבור שלושה חדשים מיום תאריך הפרסום של כל בקשה ברשומות, ירשום הרשם בהקדם האפשרי את הסימן המסחרי בפנקס, בכפוף לכל התנגדות והחלטה על ההתנגדות ולאחר תשלום האגרה הקבועה.

(2) בפנקס יזכיר את תאריך הרישום, את הסחורות שבנוגע להן נרשם הסימן המסחרי וכן את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 3 לפקודה בצירוף פרטים על מלאכתו, עסקו, מקצועו, משלח ידו של בעל הסימן המסחרי, וכל אותם הפרטים שהרשם יראה צורך בהם.

 

 
49. אם מת מבקש סימן מסחרי לאחר תאריך בקשתו ולפני שנרשם בפנקס הסימן המסחרי המבוקש, רשאי הרשם כעבור מועד הפרסום הקבוע, ואם נתברר לו כי מת המבקש, לרשום בפנקס במקום שמו של המבקש המת את שמו, כתובתו ותיאורו של האיש שהעסק שייך לו, לאחר שהוכחה בעלותו על העסק כדי הנחת דעתו של הרשם.

 

 
50. לאחר שנרשם סימן מסחרי יתן הרשם למבקש תעודה בטופס הקבוע.

חידוש הרישום

 

 
51. (1) בכל זמן ולא יאוחר משלושה חדשים לפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן.

 

 
(2) יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה.

 

 
(3) על המבקש לחתום את שמו על הבקשה ולרשום בה את כתובתו, ואם הוגשה הבקשה ע"י אדם שאינו הבעל הרשום, רשאי יהא הרשם לדרוש מאותו אדם להגיש לו במשך חודש ימים הרשאה לשלם את האגרה, כשהיא חתומה ע"י הבעל הרשום, ואם לא שלח הרשאה זו, רשאי הרשם להחזיר את האגרה ולנהוג בה כאילו לא נתקבלה.

 

 
(4) אם אין הוא דורש הרשאה כנ"ל, יודיע הרשם עם קבלת אותה אגרה, לבעל הרשום לפי כתובתו הרשומה, כי האגרה נתקבלה וכי הרישום יחודש במועדו.

 

 
52. (1) אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי.

 

 
(2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס.

 

 
53. (1) עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל.

 

 
(2) אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה.

 

 
54. מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם ברשומות.

העברות

 

 
55. מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו.

 

 
56. בקשה זו תכיל את שמו, כתובתו ותיאורו של האדם התובע כי הוא זכאי בסימן, בצירוף פרטים מלאים על המסמך אשר מכוחו הוא תובע, לכשיש מסמך כזה, ויש להמציא את המסמך לרשם לעיון.

 

 
57. רשאי הרשם לדרוש בכל מקרה העתק מאושר של כל מסמך המוגש לו לעיון להוכחת זכות לסימן.

 

 
58. (1) כשאין המבקש תובע זכות על יסוד איזה מסמך או כתב שיש בו מצד עצמו כדי מתן הוכחה על זכותו, הרי חוץ אם יורה הרשם אחרת, עליו להגיש בין עם בקשתו ובין לאחר שהגיש את בקשתו, הודעה מיוחדת על זכותו, ובהודעה זו עליו למסור פרטים מלאים על העובדות שעליהן מבוססת תביעתו לבעלות על הסימן המסחרי.

(2) אם ידרוש זאת הרשם, תצורף להודעה זו הצהרה בשבועה בטופס הקבוע.

 

 
59. בכל מקרה רשאי הרשם לדרוש מכל אדם הרוצה להירשם כבעל סימן מסחרי למסור לו הוכחה או הוכחה נוספת על זכות הבעלות.

 

 
60. משהוברר לו לרשם דבר זכותו של המבקש, יצווה לרשום אותו כבעל הסימן המסחרי, וירשום בפנקס את הפרטים שיראה צורך בהם ביחס למסמך אשר מכוחו נרכשה הזכות, לכשיש מסמך כזה.

בקשות עפ"י סעיף 19(2) לפקודה

 

 
61. (1) כל הבקשות לרשם עפ"י סעיף 19(2) לפקודה תהיינה ערוכות בטופס הקבוע וצריך לצרף אליהן את העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה.

(2) לבקשה כזאת יש לצרף הודעה המגוללת בפרוטרוט את העובדות ביחס לסימנים שהרשם מתבקש להרשות את חלוקתם.

 

 
62. (1) עם קבלת בקשה והודעה כאלה יחקור הרשם בעובדות וידרוש כל ראיה שיראה צורך בה ביחס לאותה בקשה.

(2) לפני שיחליט בדבר יתן הרשם לצדדים או לבאי -כוחם, אם יש צורך בכך, את האפשרות להשמיע את דברם.

(3) החלטתו של הרשם תינתן בכתב.

 

 
63. לאחר חלוקת סימנים עפ"י סעיף 19(2) לפקודה ירשום הרשם בפנקס הערה ליד כל אחד מסימני המסחר הרשומים בדבר חלוקה זו, ובהערה זו יזכיר את תאריך ההחלטה שעל פיה מוצאת אותה חלוקה לפועל.

בקשות לרישום הרשאה בסימן

 

 
63א. (א) בקשה לרישום הרשאה לפי סעיף 19א לפקודה תוגש בטופס הקבוע בתוספת השניה, ותוגש על ידי בעל הסימן והמבקש להירשם כבעל הרשום, בצירוף המסמכים הדרושים כדי ללמד על הענינים המנויים בסעיף 19(ב)(1) ובצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה בתוספת הראשונה.

(ב) בקשה נפרדת תוגש לגבי כל סימן שלגביו מבקשים לתת את ההרשאה ובנפרד לגבי כל סוג שבו הוא רשום.

 

 
63ב. (א) הרשם יבחון את הבקשה שתקנה 63א דנה בה ואת המסמכים המצורפים לה ויודיע למבקש אם, לדעתו, ראויה ההרשאה לרישום.

(ב) לצורך הבחינה שתקנת משנה (א) דנה בה רשאי הרשם לדרוש כל חומר הדרוש לו, לדעתו, לבחינה, והצדדים ימציאו לרשם את החומר תוך שלושה חדשים מתאריך הדרישה.

 

 
63ג. היתה לדעת הרשם ההרשאה בלתי ראויה לרישום יתן הרשם לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו.

 

 
63ד. קיבל הרשם את ההרשאה לרישום יפרסם הרשם את דבר הקבלה ברשומות על חשבון מקבל ההרשאה.

 

 
63ה. ברישום דבר מתן הרשאה בפנקס יירשמו תאריך הרישום ותאריך מתן ההרשאה, מען בעל הרשות והסחורות שלגביהן ניתנה ההרשאה.

 

 
63ו. בקשה לשינוי ברישום הרשאה או לביטולה תוגש בטופס שבתוספת השניה ויצורפו לה הנימוקים לבקשה, בשני עותקים, בצירוף שני עותקים נוספים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה, לפי הענין. הבקשה שהוגשה על ידי צד שלישי תוגש בצירוף ארבעה עותקים עבור בעל הסימן או בעל ההרשאה; הוגשה הבקשה על ידי בעל הסימן ובעל ההרשאה כאחד או על ידי אחד מהם, בצירוף כתב הסכמה חתום ביד השני, מותר שלא לצרף עותקים נוספים.

 

 
63ז. על הדיון בבקשה לשינוי או לביטול רישום יחולו הוראות תקנות אלה בדבר סדרי הדין בהתנגדות, בשינויים המחוייבים.

שינוי הכתובת

 

 
64. כל בעל רשום או בעל ההרשאה של סימן מסחרי המשנה את שמו, כתבתו או את כתבתו למסירת הודעות, חייב לפנות מיד לרשם בבקשה בטופס הקבוע לרשום בפנקס את כתובתו החדשה למסירת הודעות, ולאחר תשלום האגרה הקבועה ישנה הרשם את הרישום בפנקס בהתאם לכך.

בקשות עפ"י סעיף 27 לפקודה

 

 
65. בקשות לרשם עפ"י סעיף 27 לפקודה, תוכלנה להיות מוגשות ע"י הבעל הרשום, או אם הוא פושט -רגל - ע"י הנאמן שלו, או אם הבעל הרשום הוא חברה בפירוק - ע"י המפרק, ובמקרים אחרים - ע"י אותו אדם שיחליט עליו הרשם כאדם הרשאי לפעול בשם הבעל הרשום.

 

 
66. מקום שהוגשה בקשה כזאת רשאי הרשם לדרוש אותה ראיה שיראה צורך בה, אם בהצהרה בשבועה או בצורה אחרת, ביחס לנסיבות שבהן הוגשה הבקשה.

 

 
67. מקום שהוגשה בקשה לרישום ויתור או תזכורת ביחס לסימן מסחרי, הרי לפני שיתן את החלטתו בענין הבקשה, יפרסם הרשם את הבקשה ברשומות למשך חודש אחד כדי לאפשר לכל אדם הרוצה לעשות כן, להגיש בכתב את הנימוקים אשר על יסודם הוא דורש שלא להתיר למבקש לרשום ויתור זה או תזכורת זו.

בקשות עפ"י סעיף 24 לפקודה

 

 
68. בקשה לשינוי סימן מסחרי תוגש בטופס הקבוע בצירוף העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה וששה העתקים מן הסימן כפי שיופיע לאחר השינוי.

 

 
69. משניתנה הרשות, ידאג הרשם לכך שהמבקש יגיש לו גלופה המראה את הסימן המסחרי בצורתו לאחר השינוי לצורך פרסום ברשומות, ומיד עם קבלת הגלופה יפרסם ברשומות את הסימן, כפי ששונה.

בקשה עפ"י סעיפים 22 ו 25- לפקודה

 

 
70. (1) בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס, אם מגישים אותה לרשם, צריכה להיות ערוכה בטופס המתאים, כמובא בתוספת השניה לתקנות אלה.

 

 
(2) לבקשה זו יש לצרף שני העתקים וכן הודעה בשלושה העתקים המגוללים בפרוטרוט את מהות טובת ההנאה אשר למבקש, את העובדות שעליהן הוא מבסס את תביעתו ואת התיקון שהוא מבקש.

(3) העתקים מהבקשה וההודעה יישלחו מיד ע"י הרשם לבעל הרשום.

 

 
71. עם הגשת בקשה כזאת ומשלוח העתק הימנה לבעל הרשום, תחולנה הוראות תקנות 37 עד 46, בשינויים המתאימים, על התביעה והפרוצדורה הנוספת בקשר עם התביעה תסודר בהתאם להוראות אלה בשינויים המתאימים כאילו חזרו ונשנו בזה. בכל מקרה של ספק, רשאי כל צד לבקש הוראות מאת הרשם.

 

 
71א. (א) לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לענין זה תוך חדשיים מיום ההודעה.

(ב) מסר המבקש ראיותיו יועיד לו הרשם מועד להשמיע טענותיו, ולא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמן הדין לעשות כן.

 

 
72. כל אדם, פרט לבעל הרשום, הטוען שיש לו טובת הנאה בסימן מסחרי רשום שהוגשה לגביו בקשה עפ"י תקנה 67, רשאי לפנות אל הרשם בבקשה בטופס הקבוע להרשות לו להתערב בענין, והרשם רשאי למאן או ליתן רשות זו, לאחר שמיעת הצדדים הנוגעים בדבר, לפי אותם התנאים שיראה צורך בהם. לפני שידון בבקשה זו בכל דרך שהיא, רשאי הרשם לדרוש מאת המבקש לתת התחייבות לשלם אותן הוצאות שהרשם יאבה לפסוק לזכות אחד הצדדים בנסיבות הקיימות.

סמכות של הכרעת דעת

 

 
73. בטרם השתמש הרשם בסמכות ההכרעה המסורה לו בפקודה או בתקנות אלו, לרעת כל אדם, חייב הוא, אם נדרש בכך, לשמוע את טענותיו של האיש שנפגע ע"י השימוש באותה סמכות.

 

 
73א. (א) נמנע מהרשם או מפוסק בקניין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים את הדיון בענין שלפניו, רשאי הרשם המכהן או מי שהענין הועבר אליו על פי תקנת משנה (ב), לאחר שייתן הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם בענין זה בדרך שיורה, לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק קודמו.

(ב) הרשם המכהן יחליט אם ענין שלא הסתיים בו הדיון כאמור בתקנת משנה (א), יידון על ידי הרשם או על ידי פוסק בקניין רוחני.

 

 
74. כל בקשה לשמיעת טענות צריך להגישה בתוך חודש ימים מן היום שבו נתעורר הענין שבגינו נדרש הרשם להשתמש בסמכות ההכרעה שלו.

 

 
75. (1) כשנתקבלה בקשה כזאת על הרשם ליתן למבקש הודעה עשרה ימים מראש ובה יקבע זמן שבו רשאי המבקש או סוכנו להשמיע טענות.

(2) בתוך חמישה ימים מהתאריך שבו היתה אותה הודעה נמסרת במהלך הדואר הרגיל, חייב המבקש להודיע לרשם אם יש ברצונו להשמיע את טענותיו על הענין או לא.

 

 
76. חובה למסור לאדם הנוגע בדבר את החלטת הרשם שנתקבלה אגב השימוש בסמכות הכרעה שלו.

פרסום שינויים בפנקס

 

 
77. כל שינוי והוספה בפרטים שהוכנסו בפנקס בנידון סימן מסחרי, יפורסמו ע"י הרשם ברשומות על חשבון המבקש.

חיפוש

 

 
78. (א) אם נתבקש הרשם בכתב, בטופס הקבוע לכך, לעשות כן, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, רשאי הוא לצוות לערוך חיפוש -

(1) בכל סוג, לגבי סימני מסחר הרשומים או שנתבקש רישומם, הדומים לסימן ששלח מבקש החיפוש;

(2) אחר כל סימני המסחר הרשומים של בעל סימן מסויים או שבעל הסימן ביקש את רישומם;

(3) של כל נתון אחר הפתוח לעיון הציבור במאגר הנתונים של הרשם.

 

 
(ב) הרשם רשאי לצוות כי יודיעו לאותו אדם על תוצאות החיפוש; בתנאי שהרשם לא ישא בכל אחריות חוקית לכל אי דיוק שיופיע בדו"ח או בהודעה על תוצאות חיפוש שנערך לפי תקנות אלו.

שעות העיון

 

 
79. (1) המשרד יהא פתוח לציבור בימי ראשון עד חמישי בשבוע, שאינם ימי פגרה או ערב חג, בין השעות 8.30 ובין 12.30 פרט לימים המוכרים רשמית כימי פגרה ציבוריים ולאותם הימים שירשמום מזמן לזמן בלוח שיתלוהו במקום בולט במשרד.

 

 
(2) כל הרוצה לעיין בפנקס, הרשות בידו לעשות כן בכל זמן שבו פתוח המשרד.

הסמכות לוותר על ראיות

 

 
80. נדרש כל אדם עפ"י תקנות אלו לעשות כל פעולה או דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר כל הצהרה בשמו הוא או בשם כל גוף מאוגד, או אם יש למסור כל מסמך או ראיה לרשם או להשאירם אצלו, או במשרד, והוכח כדי הנחת דעתו של הרשם כי מתוך כל סיבה סבירה אין אותו אדם יכול לעשות אותה פעולה או אותו דבר, או לחתום על מסמך, או להצהיר אותה הצהרה, או שאותו מסמך או ראיה אי אפשר להגישם או להשאירם כנ"ל, מותר לו לרשם, לאחר שנמסרה אותה הראיה האחרת, ובכפוף לתנאים שיראה צורך להטילם, לוותר על הפעולה, הדבר, המסמך, ההצהרה או הראיה.

תיקונים

 

 
81. אפשר לתקן כל מסמך או שרטוט או כל ציור אחר של סימן מסחרי, וכל פגם בפרוצדורה שלדעתו של הרשם אפשר לתקנו בלא להזיק לטובת ההנאה של כל אדם אם הרשם מוצא לנכון ובאותם תנאים ובאותו האופן שימצא למתאים.

 

 
82. רשאי הרשם אם הוא מוצא לנכון, להאריך את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם.

 

 
83. כל אימת שהיום האחרון הקבוע עפ"י הפקודה או עפ"י תקנות אלו לעשות כל דבר, יחול ביום שהמשרד אינו פתוח, מותר לעשות אותו דבר למחרת היום או הימים שאינם באים במנין, אם חלו ימים אחרים כאלה בזה אחר זה.

תעודות

 

 
84. כשנדרש הרשם, שלא עפ"י סעיף -קטן (2) לסעיף 15 לפקודה, ליתן תעודה בנידון כל רישום, ענין או דבר שהוא רשאי לעשות עפ"י הפקודה או עפ"י כל תקנה מתקנות אלו, רשאי הוא ליתן את התעודה בקבלו בקשה בכתב, ולאחר תשלום האגרה הקבועה, אך בכל תעודת רישום שתינתן כך יש לציין אם מותר להשתמש בה בהליכים משפטיים או לצורך קבלת רישום בחו"ל או לכל צורך אחר.

 

 
85. כשדרושה תעודת רישום לשימוש לשם קבלת רישום בחו"ל, יצרף הרשם לתעודה הנ"ל העתק מן הסימן, ובתעודה יפרט את הפרטים אשר ימצא לנכון הנוגעים לרישום הסימן, ורשאי הוא להשמיט מתוכה כל זכר לויתורים המופיעים בפנקס.

הצהרות בשבועה

 

 
86. (1) ההצהרות בשבועה הדרושות עפ"י תקנות אלו או שמשתמשים בהן בכל הליכים משפטיים עפ"י התקנות תסומנה בכותרות בענין או בענינים שהן מתיחסות אליהם ותהיינה ערוכות בגוף ראשון ותחולקנה לפסקאות מסומנות במספרים סידוריים, וכל פסקה תצטמצם במידת האפשר בנושא אחד.

(2) כל הצהרה בשבועה תציין את תיאורו ומקום מגוריו האמיתי של האדם המצהיר, ותהא כתובה ביד, במכונה, בליטוגרף או מודפסת ותשא את שמו וכתובתו של האדם המניח אותה, ותציין בשם מי הונחה.

 

 
87. הצהרה בשבועה הדרושה על פי הפקודה או על פי התקנות או המשמשות בכל הליך משפטי על פיהן תהיה ערוכה וחתומה -

(1) בישראל - בפני אדם המוסמך לקבל הצהרה בשבועה;

(2) בחוץ לארץ - בפני נציג מדינת ישראל המוסמך לקבל הצהרה בשבועה או בפני אדם שהוסמך לקבל הצהרה בשבועה בארץ הנידונה.

צווי בית דין

 

 
88. מקום שניתן צו ע"י בית דין בכל משפט עפ"י הפקודה, הרי האדם שלזכותו או, אם יש יותר מאדם אחד, אותו אדם שיורה הרשם, חייב להניח מיד במשרד העתק מאושר מאותו צו. לאחר מכן רשאי הרשם לשנות או לתקן את הפנקס אם יש צורך בכך.

 

 
89. הרשם יצווה לפרסם ברשומות כל צו בית דין עפ"י הפקודה, כשהוא רואה צורך בפרסום.

 

 
90. תקנות סימני המסחר והתקנה מיום 30 בספטמבר 1935, שהותקנה עפ"י פקודת סימני המסחר ונתפרסמה בעתון הרשמי גליון 542 מיום 10 באוקטובר 1935, מבוטלות בזה, אלא שביטול זה לא יפגע בכל דבר שנעשה עפ"י אותן תקנות, או בכל בקשה או כל ענין אחר התלויים ועומדים בתאריך התחלת תקפן של תקנות אלה.

 

 

 
תוספת ראשונה

(תקנה 3)

בשקלים חדשים

(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד

לפי סעיף 7 לפקודה ................................................... 922

2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה  לתיקון פנקס או

בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א), 38

או 41 לפקודה ................................................... 659

(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(ו), 41(ב)

לפקודה ותקנה 73................................................. 294

3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי

סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש............................. 2,339

(ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2)..................................... 58

(ג) אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1)..................... 907

4. עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום

רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א), 37, 49(א), 51

או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו

לא נקבעה אגרה אחרת.................................................. 103

5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78.......... 526

6. בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי

סעיף 6(ב) לפקודה ..................................................... 42

7. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לכל חודש

או לחלק ממנו ..................................................... 58

8. עם פתיחת הליך לקביעת הזכויות של מבקשי סימנים זהים

או דומים, לפי סעיף 29 לפקודה...................................... 512

9. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד.................................... 2.80

10. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(ג)............. 526

11. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה

עליהם מתפרסמת מזמן

לזמן ברשומות

 

 
(ב) בתוספת זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 

 
(ג) האגרות לפי פסקה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:

(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

 

 
(ד) (נמחק).

 

 

 
(ה) רשם סימני המסחר שבמשרד המשפטים יפרסם ברשומות נוסח סעיף קטן (א) לתוספת זו, כפי שהוא מתוקן עקב עליית המדד.

 

 

התוספת השניה

טפסים

טופס ר.ס.מ. 1

פקודת סימני המסחר, 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 


במרובע זה צריך להדביק ציור אחד וארבעה ציורים אחרים יישלחו בטופס מיוחד.

ציורים גדולים יותר מותר לקפלם אלא שצריך להעלותם על בד ולהדביקו למרובע זה.

הריני מגיש בזה בקשה לרשום הסימן המסחרי המצורף בזה בסוג …………………

לגבי (א) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

בשם (ב) …………………………………………………………………………

שעסקו הוא (ג) ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

והטוען שהוא בעל הסימן המסחרי הנ"ל.

הכתובת שלי (שלנו) למשלוח מכתבים בישראל היא

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

החתימה …………………………

……………19 ……………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) רק סחורות הכלולות באותו סוג תפורטנה בזה. טופס בקשה מיוחד דרוש לכל סוג   מיוחד.

(ב) רשום כאן בכתב ברור את השם המלא, הכתובת והתאור של האדם, הפירמה או החברה.

(ג) רשום כאן את תואר העסק (אם ישנו).

__________________________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 2

ציור נוסף של סימן מסחרי שיצורף לבקשת הרישום

 

 

 

 

 

 

 

 

 


במרובע זה צריך להדביק ציור אחד של הסימן המסחרי, הוא צריך להתאים בדיוק ובכל הבחינות לציור המודבק לטופס הבקשה.

כל ציור שמידתו גדולה יותר מותר לקפלו אלא שבמקרה זה צריך להעלותו על בד ולהדביקו למרובע זה.

(לכל טופס בקשה צריך לצרף ארבעה מן הציורים הנוספים האלה של הסימן המסחרי).

______________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 3

הרשאה לסוכן

אני (או אנחנו) (א) ………………………………………

……………………………………………………………

מניתי (מנינו) (ב) ………………………………………………

……………………………………………………………

מ …………………………………………………………

לשמש כסוכני (או כסוכננו) (ג) ……………………………………

……………………………………………………………

ומבקש(ים) שכל ההודעות, הדרישות וחליפת המכתבים בקשר לסימן המסחרי תישלחנה לאותו סוכן לפי הכתובת דלעיל.

הנני מבטל את כל ההרשאות, אם ישנן כאלה, שנתתי לפני כן.

(ד) …………………………

הכתובת………………………

היום…………… ב…………… 19.   

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) ציין כאן את שמו המלא של האדם הממנה את הסוכן.

(ב) ציין כאן את שמו וכתובתו של הסוכן.

(ג) פרט כאן את המטרה המסויימת שלשמה נתמנה הסוכן.

(ד) צריך להחתם ע"י האדם הממנה את הסוכן.

____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 4

בקשה מיוחדת לרישום סימן מסחרי עפ"י סעיף 10

 

 

 

 

 

 

 

 


במרובע זה צריך להדביק ציור אחד וארבעה ציורים אחרים יישלחו בגליונות מיוחדים של ניר "פולסקפ". ציורים גדולים יותר מותר לקפלם אלא שצריך להעלותם על בד ולהדביקם למרובע זה.

עפ"י סעיף 10 הריני מגיש בזה בקשה לרישום הסימן המסחרי המצורף בזה בסוג …………… לגבי (א) …………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

בשם (ב) ………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

המבקש מאת הרשם להרשות את רישומו של הסימן.

החתימה…………………………

היום…………… ב……………19.    

הכתובת שלי(שלנו) למסירת מסמכים בישראל היא ……………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) כאן פרט את הסחורות. רק סחורות הכלולות באותו סוג תפורטנה בזה. טופס בקשה  .....

מיוחד דרוש לכל סוג מיוחד.

(ב) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והנתינות של המבקש (או של המבקשים).

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 5

תעודת רישום

ירושלים,

……………19

אל …………………………………………………………

מ……………………………………………………………

הריני מעיד בזה בהתאם לסעיף 15(2) של פקודת סימני המסחר, 1938, כי הסימן המסחרי שבבקשתך מס' ……………… נתפרסם כדין

ברשומות גליון ………… מיום………… ונרשם בשמך בסוג………

הרישום ישאר בתוקפו למשך תקופה של שבע שנים החל

מ…………………… ואפשר יהא לחדשו בהתאם להוראות הפקודה.

ציור מהסימן המסחרי הנ"ל מצורף כאן.

ניתן בחתימת ידי היום הזה ………… לח'19………….  

__________________

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 6

בקשה משותפת מאת הבעלים הרשומים ומקבל ההעברה לרשום את מקבל ההעברה כבעל הסימן המסחרי

אנו (א) …………………………………………………

מ -(ב) ………………………………………………………

ו -(ג) …………………………………………………………

מ -(ד) ………………………………………………………

מבקשים בזה עפ"י תקנה 55, ששמו של (ה) ……………… המנהל עסק

בתור (ו) ………………………………………………………

ב -(ז) ………………………………………………………

ירשם בפנקס סימני המסחר כבעל סימן מסחרי מס'…… בסוג……… החל

מ -…………… (ח) ……………בתוקף (ט) …………………

.......... (י) …………………………

.......... (יא) …………………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

  ירושלים

_______________________________________________

(א) שמו של הבעל הרשום. (ב) כתובתו של הבעל הרשום.

(ג) שמו של מקבל ההעברה. (ד) כתובתו של מקבל ההעברה./span>

(ה) שמו של מקבל ההעברה. (ו) מלאכתו או עסקו של מקבל ההעברה.

(ז) כתובתו של מקבל ההעברה. (ח) התאריך המדויק שבו הועבר העסק.

(ט) פרטים מלאים על שטר ההעברה, (י) חתימתו של הבעל.

אם ישנו, או על התביעה. (יא) חתימתו של מקבל ההעברה.

___________________

                

פקודת סימני המסחר 1938

טופס ר.ס.מ. 7

הצהרה מאת מקבל ההעברה לביסוס טופס מס' 6

(יש למסרה רק אם היא נדרשת ע"י הרשם)

אני (או אנו) (א) ………………………………………………

……………………………………………………………

נשבע בזה ואומר כי סימן מסחרי מס' …………… בסוג ……………

הועבר אלי ע"י (ג) ………………………………………………

מ -(ד) ………………………………………………………

ביחד עם המוניטין של העסק המעונין בסחורות אשר בגינן נרשם הסימן המסחרי וכי הסכמתי לאותה העברה.

(ו) ……………………………………………………………

נשבע ב …………………………היום הזה …………………19.

.......... (ו) …………………………

         בפני (ז) …………………………

.......... (ח) …………………………

_______________________________________________

(א) השם של מקבל ההעברה.

(ב) הכתובת של מקבל ההעברה.

(ג) שמו של המעביד.

(ד) כתבתו של המעביד.

(ו) חתימתו של מקבל ההעברה.

(ז) חתימת הרשות.

(ח) תואר הרשות.

____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 8

(להגישה בשני העתקים)

בענין בקשה מס' …………… …………… מאת (א) ……

אני (או אנו) מוסר(ים) בזה מודעה על רצוני(ננו) להתנגד לרישום הסימן המסחרי שפורסם במספר הנ"ל בסוג ………ברשומות מיום ……

לחודש……… שנת…………19, גליון………… עמוד…………

נימוקי ההתנגדות הם כדלקמן: -

(החתימה) …………………

יום……………לחודש……………19. 

הכתובת שלי (שלנו) למסירת הודעות בישראל היא……………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) רשום כאן את השם המלא והכתובת.

                

פקודת סימני המסחר 1938

טופס ר.ס.מ. 9

הודעה שכנגד

(להגיש בשני העתקים)

בענין התנגדות מס'…………… לבקשה מס'………………

אני (או אנו) …………………… המבקש(ים) של הסימן המסחרי הנ"ל,

מוסר(ים) בזה הודעה כי הנימוקים דלקמן הם הנימוקים שעליהם אני (אנו) מבסס(ים) את בקשתי(נו): -

אני (או אנו) מודה(ים) בטענות דלקמן שבהודעת ההתנגדות: -

…………………………………………………………………………………………………………………………

יום……………לחודש……………19.

לכבוד רשם סימני המסחר, (החתימה) ………………………

ירושלים

_____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 10

חידוש רישום לפני מסירת הודעה

אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש את הרישום של סימן מסחרי מס'……………… האגרה הקבועה של 15 לירות מצורפת בזה.

יום……………לחודש……………19.

 

לכבוד רשם סימני המסחר, (החתימה) ………………………

ירושלים

_______________

טופס ס.מ. 11

 

 
מדינת ישראל

רשם סימני המסחר מספרך

ת.ד. 767, ירושלים

פקודת סימני המסחר, 1938

הודעה על גמר תקפו של רישום

לפי תקנה 52(1)

הנני להודיע לך, כי תקפו הנוכחי של סימן המסחר מס'…………………

יפקע ביום……………………………………….   

אם בדעתך להאריך תקופת תקפו של הרישום עליך להמציא עד התאריך הנ"ל את אגרת החידוש בסך 30.- ל"י בצירוף טופס ס.מ. 10.

לא שולמה האגרה האמורה עד לתאריך האמור יימחק הסימן מהפנקס, זולת אם תשולם, תוך ששה חדשים מאותו יום, האגרה בצירוף אגרה נוספת בסך 15.- ל"י.

ב/רשם סימני המסחר

לכבוד…………………………………………………………

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 12

חידוש רישום סימן מסחרי לאחר ההודעה

בהתאם להודעה שנתקבלה ממך, אני (או אנו) מעביר (מעבירים) בזה את האגרה של 15 לירות לשם חידוש הרישום של הסימן המסחרי

מס'…………………… בסוג……………………      

יום…………… לחודש……………19.

 

לכבוד רשם סימני המסחר, (החתימה) ………………………

ירושלים

_______________________________________________

נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המניח את הטופס.

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 13

בקשה לחידוש סימן מסחרי בתוך חודש ימים לאחר פרסום אי התשלום של אגרת החידוש או להחזרת סימן מסחרי לפנקס, לכשיימחק הסימן מן הפנקס מחמת אי -תשלום אגרת חידוש.

בהתאם להודעה שניתנה על ידך, אני (או אנו) מבקש (מבקשים) בזה לחדש (להחזיר) (א) את הרישום של סימן מסחרי מס' …………………

בסוג……………… ושולח בזה את האגרה של 15 לירות ואגרה נוספת

של 5 לירות.

יום…………… לחודש……………19.

 

לכבוד רשם סימני המסחר, (החתימה) ………………………

ירושלים

_______________________________________________

נ..    מחק מה שאינו דרוש לך.

נ.ב. יש לרשום על גבי טופס זה את שמו וכתובתו של האיש המוסר את הטופס.

_____________

 

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 14

תעודת תשלום של אגרת חידוש

סימן מסחרי מס'……………של……………

הנני מעיד בזה כי ביום……………לחודש……………19,

סלק…………… את התשלום הקבוע של 15 לירות ואת האגרה הנוספת

של 5 לירות, וכי בתוקף תשלום זה נשארות בתקפן זכויותיו של הבעל לתקופה נוספת של ארבע עשרה שנה.

 

לכבוד רשם סימני המסחר, הרשם

ירושלים

________________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 15

בקשה לרישום ויתור או תזכורת בנוגע לסימן מסחרי

אני (או אנו) ………………………… מ………………… מבקש

(מבקשים) אותך לרשום בפנקס בקשר עם סימן מסחרי מס'…… בסוג……

את ה………………………… דלקמן, דהיינו…………………

................ (החתימה) …………………………

 יום……………לחודש……………19. 

 

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_____________

 

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 16

בקשה עפ"י סעיף 24 לפקודה להוסיף לסימן מסחרי או לשנות סימן מסחרי

בענין הסימן המסחרי מס' ……………………… בסוג……………

מבקשים בזה רשות לשנות את הסימן המסחרי המסומן כדלעיל בפרטים דלקמן, דהיינו:

(רשום את הפרטים במלואם).

 

הריני מגיש בזה ארבעה העתקים של הסימן כדי שיופיע לאחר שינויו כאמור.

(חתימת הבעל הרשום או סוכנו): …………………………………

 span class=default>יום……………לחודש……………19.

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 17

בקשה לתיקון הפנקס או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס

(לבקשה יש לצרף העתק מהבקשה ושני העתקים מפרשת התביעה).

בענין הסימן המסחרי מס'……………………

אני (או אנו) (א) ……………………מבקש (מבקשים) בזה כי הרישום

בפנקס המסחרי הנ"ל יתוקן או יימחק.

נימוקי בקשתי (בקשתנו) הם כדלקמן:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

כתובתי(נו) למסירת הודעות בישראל היא:

(חתום) ……………………

(תאריך) ……………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א)רשום כאן את השם המלא והכתובת.

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 18

בקשת רשות להתערב במהלך המשפט לתיקון הפנקס

או למחיקת סימן מסחרי מהפנקס

בענין סימן מסחרי מס'…………………………

אני (או אנו) ……………………………… מבקש (מבקשים)

רשות להתערב במהלך המשפט לתיקון הרישום בפנקס או למחיקת הרישום מהפנקס בנידון הסימן המסחרי הנ"ל.

טובת ההנאה אשר לי (לנו) בסימן המסחרי היא ………………

יום……………לחודש……………19.

................ (החתימה) …………………………

כתובתי (כתובתנו) למסירת הודעות בישראל היא……………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

 

 
טופס 19

(תקנה 78)

בקשה לחיפוש

לפי פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב 1972-

אל: רשם סימני המסחר

  לשכת הפטנטים

  ת.ד. 354

  ירושלים 91002

תאריך: ……………

מספרך: ……………

1. הנך מתבקש בזה לחפש בסוג …………………… את הסימן:

לגבי סחורות/שירותים כדלקמן: ……………………………

………………………………………………………

כדי לברר אם נרשמו או הוגשו בקשות לרישום סימני מסחר הדומים לסימן המסחר האמור.

2. הנך מתבקש בזה לחפש אם רשומים או הוגשו בקשות לרישום סימנים בשם/שמות של: …………………………………

………………………………………………………

3. הנך מתבקש בזה לחפש: …………………………………

………………………………………………………

שם המבקש ומענו: …………………………

…………………………

(ראה גב הטופס)

הערה: יש להגיש את הבקשה לחיפוש בשני עותקים.

 

 

 

- גב הטופס -

(לשימוש הרשם/הלשכה)

תאריך: …………………………

א.נ.,

הנני להודיעך(כם) כי החיפוש לא העלה סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש.

הנני להודיעך(כם) כי נמצאו סימני מסחר העונים לבקשה הנוכחית לחיפוש כמפורט בדו"ח המצורף בזה.

……………

רשם סימני המסחר

_____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 20

הודעת בקשה לשינוי הכתובת בפנקס סימני המסחר

בענין הסימן המסחרי מס'…………… הרשום בסוג ……………  

אני (או אנו) …………… מ……………………… הבעלים

הרשומים של הסימן המסחרי המסומן במספר כנ"ל, רוצה (רוצים) שהכתובת שלי (שלנו) בפנקס סימני המסחר תשונה ל…………………………

יום……………לחודש……………19.

................ (החתימה) …………………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 21

בקשה להרשות חלוקת סימני מסחר

בענין סימני המסחר הרשומים מס'…………………………………

אנו הצדדים המעונינים בגדר מובנו של סעיף 19(2) לפקודה בסימנים ידועים של……………………… שחדל לנהל עסקים, מבקשים אותך

להרשות חלוקת אותם הסימנים בין האנשים הממשיכים בפועל את העסק. עם בקשה זו אנו מגישים הודעה בהתאם לסעיף 61.

................ (החתימה) ………………………………

ניתן היום הזה, ………………לחודש………………19.

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_____________

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 22

בקשה מאת בעל סימן מסחרי רשום לבטל את רישומו של סימן מסחרי

אני (או אנו) (א) …………………………………………

מבקש (מבקשים) אותך בזה לרשום את השם (השמות) (ב) ……………

בפנקס סימני המסחר כבעל(ים) ……………………………………

של הסימן המסחרי מס'…… בסוג……… במקום השם(ות) של (ג) ……

לא חל כל שינוי בבעלות הקיימת של הסימן המסחרי הנ"ל אך (ד) ……………………………………………………………

  יום………………לחודש………………19.  

................ (החתימה) ………………………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) רשום כאן את השם המלא, הכתובת והתיאור.

(ב) "שלי" או "שלנו".

(ג) רשום כאן את השם הרשום עתה.

(ד) פרט כאן את המסיבות שבהן אירע שינוי השם.

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 23

בקשה מאת בעל סימן מסחרי רשום לבטל את רישומו של

סימן מסחרי בפנקס

סימן מסחרי מס'……… בסוג……… שנתפרסם ברשומות מס'………

מיום…………………………………………………………

שם הבעל הרשום ………………………………………………

מקום העסק ……………………………………………………

התאור ………………………………………………………

אני (או אנו) החתום(ים) מטה ……………… מ……………

(או אני, החתום מטה……………… שותף בפירמה………………

בשם הפירמה הנ"ל) מבקש(ים) כי רישומו של הסימן המסחרי מס'………

………………בפנקס סימני המסחר, יבוטל.       

יום………………לחודש………………19.

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

(החתימה) ………………

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 24

בקשה למחוק כמה מן הסחורות אשר לגבן נרשם סימן מסחרי

אני (או אנו) ………………………… מ………………

מבקש (מבקשים) בזה למחוק (א) …………………………………

מהסחורות אשר לגבן רשום הסימן המסחרי מס'……… בסוג…………

  יום………………לחודש………………19.

................ (החתימה) ………………………………

לכבוד רשם סימני המסחר,

ירושלים

_______________________________________________

(א) פרט כאן את הסחורות שיש למחוק אותן.

                

פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 25

הודעה לפי סעיף 16 לפקודה

לענין בקשה מס' ………………     

מאחר שלא נתקבלה כל תגובה על ההודעה מיום הנני להודיעך, כנדרש בסעיף 16 לפקודה ובתקנה 47 לתקנות סימני המסחר, 1940 (המובאים למטה), כי אם תוך שלושה חדשים מתאריך הודעה זו לא תמלא אחרי הדרישה האמורה או לא תראה טעם טוב מדוע לא תעשה כן, אראה את הבקשה כאילו בוטלה.

נכתב ביום…………………… בחודש ………………

לכבוד………………      רשם סימני המסחר

 

 
פקודת סימני המסחר, 1938

טופס ר.ס.מ. 26

בקשה לרישום בעל רשות

אני (א) …………………………………………………

הרשום (העומד להירשם) כבעל סימן מסחר מס'…… בסוג ……מבקש כי

(ב) ………………………………………………

המצטרף לבקשה זו, יירשם כבעל הרשאה לשימוש בסימן המסחר לפי סעיף 19א.

* רצופים בזה המסמכים דלקמן: -

שיש בהם כדי לתאר את הפרטים המנויים בסעיף 19ב, ומופנית תשומת לב הרשם לדברים דלהלן:

(1) היחסים בין בעל הסימן לבין הבא להירשם כבעל הרשות, לרבות מידת הבקורת של בעל הסימן על השימוש בו על ידי בעל הרשות, הם:

……………………………………………………………

………………………… (ראה מסמך ) ………………………

(2) ** הסחורות שלגביהן מתבקשת ההרשאה הן:

……………………………………………………………

……………………… (ראה מסמך ) …………………………

(3) *** התנאים או ההגבלות שיחולו על השימוש בסימן מכוח ההרשאה הם:

……………………………………………………………

(4) תאריך מתן ההרשאה ……………………………………

(5) תקופת ההרשאה …………………………………………

המען למסירת הודעות של בעל הרשות הוא …………………

……………………………………………………………

נכתב ביום……………בחודש……………19

………………

בעל הסימן בעל הרשות

אל: רשם סימני המסחר

ת"ד 767, ירושלים

_______________________________________________

(א) שם הבעל הרשום, מענו ותיאורו.

(ב) שם בעל הרשות, מענו ותיאורו, במקרה של תאגיד יש לציין את סוגו ואת ארץ התאגדותו.

*פרט כאן את המסמכים המצורפים לבקשה ואשר בהם ניתנים הפרטים הנדרשים להלן.

**אין לרשום כאן סחורות שאינן נכללות בפרטת הסחורות שלגביה רשום הסימן בסוג המצויין.

***אם אין תנאים או הגבלות כתוב כאן "אין".

התוספת השלישית

סיוגן של סחורות

סוג 1. חמרים כימיים המשמשים בחרושת, בצילום או במחקר, וחמרים למניעת החלדה.

סוג 2. חמרים כימיים המשמשים בחקלאות במטעים, בוטרינריות ולצרכים סניטריים.

סוג 3. חמרים כימיים שהוכנו לשימוש ברפואה וברוקחות.

סוג 4. חמרים גלמיים או מעובדים למחצה, חמרים מן הצומח, חמרים מן החי וחמרים מינרליים המשמשים בחרושת ואינם כלולים בסוגים אחרים.

סוג 5. מתכות בלתי מעובדות ומעובדות במקצת המשמשות בחרושת.

סוג 6. מכונות וחלקי מכונות מכל מין, זולת מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן הכלולות בסוג 7.

סוג 7. מכונות חקלאיות ומכונות למטעים וחלקיהן.

סוג 8. מכשירי מחקר, מכשירי מדע ומכשירים למטרות מועילות ומכשירי הוראה.

סוג 9. כלי נגינה.

סוג 10. מכשירים הורלוגיים.

סוג 11. מכשירים ומכונות שאין בהם יסודות רפואיים, לצרכי ניתוחים או לצרכי ריפוי, או בקשר עם בריאות האדם או בריאות בעלי חיים.

סוג 12. סכינים ומזלגות וכלים חדים.

סוג 13. סחורות מתכת שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 14. סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחיקוייהם.

סוג 15. זכוכית.

סוג 16. כלי חרסינה וכלי חרס.

סוג 17. סחורות העשויות מחמרים מינרליים ושאר חמרים המשמשים לבנין או לתפאורת.

סוג 18. מכשירים לצרכי הנדסה ולצרכי אדריכלות ובנין.

סוג 19. כלי נשק, תחמושת ושאר סחורות שאינן כלולות בסוג 20.

סוג 20. חמרי פיצוץ.

סוג 21. מכשירים לאדריכלות ימים ותחמושת ימית שאינם כלולים בסוגים אחרים.

סוג 22. עגלות.

סוג 23. (א) חוטי כותנה. (ב) כותנה לתפירה.

סוג 24. סחורות כותנה מכל המינים.

סוג 25. סחורות כותנה שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 26. פשתן וחוטי -קנבוס.

סוג 27. סחורות פשתן וקנבוס.

סוג 28. סחורות פשתן וקנבוס שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 29. חוטים ואריגים של פשתה ושאר סחורות העשויות פשתה ושאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 30. משי, טווי מושזר או לתפירה.

סוג 31. סחורות משי.

סוג 32. סחורות משי שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 33. חוטי צמר, שזור או שער.

סוג 34. בגדים ובדים של צמר שזור או שער.

סוג 35. סחורות צמר שזור ושער שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 36. שטיחים, מרבדים ושעוניות.

סוג 37. עורות מעובדים ובלתי מעובדים וסחורות העשויות עור שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 38. צרכי הלבשה.

סוג 39. ניר (זולת וילונות ניר) צרכי כתיבה וכריכה.

סוג 40. סחורות העשויות גומי וגוטה -פרשה שאינן כלולות בסוגים אחרים.

סוג 41. רהיטים וצרכי ריפוד.

סוג 42. חמרים המשמשים למאכל או כיסודות בצרכי מאכל.

סוג 43. משקאות וספירטים תוססים.

סוג 44. מים מינרליים ומאודים, טבעיים ומלאכותיים. לרבות שכר זנגביל (בירה ג'ינג'ר).

סוג 45. טבק בין מעובד ובין שאינו מעובד.

סוג 46. זרעים לצרכי חקלאות ולצרכי מטעים.

סוג 47. נרות, בורית לכביסה, שמני ניקוי, ושמני מאור, הסקה או סיכה; גפרורים, עמילן, כחול ושאר תכשירים לצרכי כביסה.

סוג 48. תמרוקים, (לרבות צרכי טואליטה ותכשירים לשינים ולשערות ובורית תמרוקים).

סוג 49. צעצועים מכל המינים וצרכי ספורט שאינם כלולים בסוגים אחרים.

סוג 50. שונות: - (1) סחורות העשויות שן הפיל, עצם או עץ שאינן כלולות בסוגים אחרים.(2) סחורות העשויות קש או עשב, ואינן כלולות בסוגים אחרים.(3) סחורות העשויות מחמרים מן החי ומן הצומח שאינן כלולות בסוגים אחרים.(4) מקטרות טבק.(5) מטריות, מקלות טיול, ומברשות ומסרקות לשערות.(6) משחה לניקוי רהיטים ואבקה לליטוש מתכת.(7) טרפולין, אהלים, אריג קנבוס, חבל (פשתן או קנבוס), משיחה.(8) כל מיני כפתורים זולת כפתורים העשויים מתכת יקרה או חיקוייהם.(9) צרכי אריזה וחבלי אריזה. (10) שאר סחורות שאינן כלולות בסוגים דלעיל.

תוספת רביעית

 

 
סוג 1 - מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חמרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי דליקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חמרים כימיים לשימור מצרכי מזון; חמרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשיה.

סוג 2 - צבעים, ורנישים, לכות; חמרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים ואומנים.

סוג 3 - תכשירי הלבנה וחמרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחצים לשיער; משחות שיניים.

 

 
סוג 4 - שמנים ושומנים תעשייתים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חמרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה.

 

 
סוג 5 - תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חמרים דיאתטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; איספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים.

סוג 6 - מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חמרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים: עופרות מתכת.

סוג 7 - מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים); מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); מכשירים חקלאיים; חממות לביצים.

סוג 8 - כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); סכו"ם; נשק צד: תערים.

 

 
סוג 9 - התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע: קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש.

סוג 10 - התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; פריטים אורתופדיים: חמרי תפירה.

סוג 11 - התקנים למאור, לחימום להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות.

סוג 12 - כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באויר או בים.

סוג 13 - כלי נשק: תחמושת וקליעים; חמרי נפץ; זיקוקים די -נור.

סוג 14 - מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים.

סוג 15 - כלי נגינה.

 

 
סוג 16 - נייר, קרטון וטובין העשויים מחמרים אלה, שאינם נכללים בסוגים אחרים: דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חמרים לאמנים: מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חמרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות.

סוג 17 - גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ, וטובין העשויים מחמרים אלה שאינם נכללים בסוגים אחרים; מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור; חמרי אטימה, סתימה ובידוד; צינורות גמישים שאינם ממתכת.

סוג 18 - עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים.

סוג 19 - חמרי בנין (לא מתכתיים): צינורות קשיחים מתכתיים לבניה; אספלט, זפת וחמר; בניינים ניידים שאינם מתכתיים, מצבות שאינן ממתכת.

סוג 20 - רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינן נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים אלה או מפלסטיק.

סוג 21 - כלים ומכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או מצופים בה); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים); חמרים לעשיית מברשות; פריטים לצרכי ניקוי, צמר פלדה: זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצרכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.

סוג 22 - חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חמרי ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חמרי טקסטיל סיביים גולמיים.

סוג 23 - מטווה וחוטים לשימוש באריגה.

סוג 24 - אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסוי מיטה ושולחן.

סוג 25 - דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

סוג 26 - תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות, סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים.

סוג 27 - שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחמרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג).

סוג 28 - משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד.

 

 
סוג 29 - בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל.

סוג 30 - קפה, תה, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח.

סוג 31 - מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, לתת.

סוג 32 - בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.

סוג 33 - משקאות כוהליים (למעט בירה).

סוג 34 - טבק; צרכי מעשנים; גפרורים.

שירותים

סוג 35 - פרסומת: ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.

סוג 36 - ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי.

סוג 37 - הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה.

סוג 38 - תקשורת -רחק (טלקומוניקציה).

סוג 39 - הובלה, אריזה והחסנה של סחורות; ארגון נסיעות.

סוג 40 - טיפול בחמרים.

סוג 41 - חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.

סוג 42 - הספקת מזון ומשקה; אכסון זמני; טיפול רפואי, טיפול הגייני וטיפול יופי; שירותים וטרינריים וחקלאיים: שירותים משפטיים; מחקר מדעי ותעשייתי; תכנות מחשבים; שירותים שאין אפשרות לסווגם בסוגים אחרים.(*)

 

 
סוג 42 - שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; שירותים משפטיים.

 

 
סוג 43 - שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.

 

 
סוג 44 - שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגייניים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות.

 

 
סוג 45 - שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צורכי הפרט; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ע"ר 984, 1940, תוס' 2, עמ' (ע) 192, (א) 228.

תיקונים:ע"ר 1006, 1940, תוס' 2, עמ' (ע) 541, (א) 664.

ע"ר 1198, 1942, תוס' 2, עמ' (ע) 795, (א) 942.

ק"ת תשי"ב: מס' 266 מיום 2.5.1952 עמ' 802. מס' 291 מיום 7.8.1952 עמ' 1270.

ק"ת תשי"ג מס' 331 מיום 29.1.1953 עמ' 581.

ק"ת תשי"ט מס' 934 מיום 13.8.1959 עמ' 1816.

ק"ת תשכ"ג מס' 1444 מיום 3.5.1963 עמ' 1420.

ק"ת תשכ"ה מס' 1731 מיום 3.6.1965 עמ' 2122.

ק"ת תשכ"ו מס' 1888 מיום 2.6.1966 עמ' 2090.

ק"ת תשל"ה מס' 3361 מיום 26.6.1975 עמ' 2085.

ק"ת תשל"ז מס' 3608 מיום 28.10.1976 עמ' 216.

ק"ת תש"ם מס' 4098 מיום 6.3.1980 עמ' 1130.

ק"ת תשמ"א: מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 32. מס' 4270 מיום 13.9.1981 עמ' 1500.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4410 מיום 23.9.1982 עמ' 21. מס' 4493 מיום 10.5.1983 עמ' 1307.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 180. מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2562.

ק"ת תשמ"ו מס' 4917 מיום 24.3.1986 עמ' 712.

ק"ת תשמ"ז מס' 5053 מיום 10.9.1987 עמ' 1272.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5086 מיום 21.2.1988 עמ' 498. מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 990.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5124 מיום 25.12.1988 עמ' 286. מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 989.

ק"ת תש"ן: מס' 5235 מיום 21.12.1989 עמ' 166. מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 723.

ק"ת תשנ"א: מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 301. מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 968.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 500. מס' 5416 מיום 27.1.1991 עמ' 689. מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1164.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5486 מיום 15.12.1992 עמ' 186. מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 960.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5566 מיום (16.12.1993), עמ' 271. מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1109.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 430. מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1401. מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1544.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5722 מיום 14.12.1995 עמ' 256. מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1161.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 222. מס' 5814 מיום 27.2.1997 עמ' 443. מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 855.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 126. מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 963.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5944 מיום 30.12.1998 עמ' 225. מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 976.

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 161.

ק"ת תשס"א: מס' 6115 מיום 12.7.2001 עמ' 931. מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1057.

ק"ת תשס"ב: מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 295. מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 759; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6188 מיום 8.8.2002 עמ' 1194; תחולתה מיום 15.8.2002.

ק"ת תשס"ד מס' 6274 מיום 26.11.2003 עמ' 58 – תק' תשס"ד-2003.

מיום 28.12.2005 עמ' 242 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.