חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין חקיקה חברות חוק העמותות, תש'ם - 1980

חוק העמותות, תש"ם - 1980 1

פרק א': ייסוד

1. הזכות לייסד עמותה

שני בני אדם או יותר החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו, רשאים לייסד עמותה; העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות.

2. בקשה לרישום עמותה (תיקון: תשנ"ו)

(א) בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות (להלן - הרשם) ויצויינו בה שם העמותה, מטרותיה, מענה בישראל, שמות המייסדים, מעניהם ומספרי זהותם; לבקשה יצורף תצהיר חתום בידי כל המייסדים על נכונותם לייסד עמותה, כאמור בבקשה, ולכהן בה כחברי הועד.

(ב) לאחר הגשת הבקשה, וכל עוד לא נרשמה העמותה, יכיר הרשם בכל בקשה לשינוי או לתיקון פרט כאמור בסעיף קטן (א), אם חתומים עליה רוב המייסדים החתומים על הבקשה המקורית; ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי הודעה על ההחלטה להגיש בקשה לשינוי או לתיקון, נשלחה לכל המייסדים בדואר רשום 14 ימים לפחות לפני מועד הגשתה.

3. סייגים לרישום עמותה

לא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

4. סייגים לשם העמותה (תיקון: תשנ"ו, תש"ס2)

(א) לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

(ב) לא תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה, או הדומה לו עד כדי להטעות:

(1) תאגיד הרשום כדין בישראל;

(2) תאגיד שהיה רשום כדין בישראל, רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול הרישום של אותו תאגיד;

(3) עמותה הנמצאת בתהליכי רישום.

(ג) נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א) או (ב), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעתור לבית משפט לענינים מינהליים להורות לעמותה לשנות את שמה.

5. רישום העמותה (תיקון: תשנ"ו)

הוגשה בקשה בהתאם לסעיף 2, ירשום הרשם את העמותה בפנקס העמותות זולת אם ראה עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב).

. רישום זמני (תיקון: תשמ"ח)

(א) הוגשה בקשה על פי סעיף 2 לרישום עמותה שמטרותיה גיוס כספים להצלת חיי אדם ולא רשם אותה הרשם בפנקס העמותות תוך שבועיים מיום שהוגשה הבקשה, שלא מחמת סירוב לרושמה, רשאים המייסדים לבקש משר הפנים שיורה על אופן בדיקת הבקשה ורישום העמותה תוך תקופה שלא תעלה על 14 ימים מיום מתן ההוראה כאמור.

(ב) על בדיקה ורישום עמותה לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 1, 3 ו- 4.

(ג) תוקף רישום עמותה שנרשמה מכח סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא לשנה אחת.

(ד) חלפה שנה מיום רישומה הזמני של העמותה, ולא נרשמה העמותה לפי סעיף 5, יועברו נכסיה, לאחר שנפרעו חובותיה במלואם, לעמותה אחרת שקבע האפוטרופוס הכללי שמונה לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח - 1978, ואשר מטרותיה קרובות, לדעתו, למטרות העמותה שתוקף רישומה הזמני פג.

6. עתירה (תיקון: תש"ס2)

סירב הרשם לרשום עמותה, רשאים המייסדים לעתור לבית משפט לענינים מינהליים תוך שלושים ימים לאחר שנמסרה להם הודעה על הסירוב; על דרישת הרשם לפי סעיף 4(ג) רשאית העמותה לעתור כאמור תוך שלושים ימים לאחר שנמסרה לה הודעה על הדרישה.

7. פרסום ותעודת רישום

משנרשמה עמותה, יפרסם הרשם הודעה על כך ברשומות ויתן לעמותה תעודת רישום; התעודה תהיה ראיה חלוטה שהעמותה נוסדה כדין.

8. העמותה תאגיד

מהיום שצויין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד, כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

. שימוש בשם (תיקון: תשנ"ו)

שם העמותה יצויין בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום; השם יצויין באותיות אחידות וללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון "עמותה", "עמותה רשומה" או "(ע"ר)".

פרק ב': תקנון

9. התקנון - כחוזה (תיקון: תשנ"ו)

לכל עמותה יהיה תקנון כמפורט בפרק זה; דין התקנון כדין חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.

10. תקנון רשום ותקנון מצוי (תיקון: תשנ"ו)

המייסדים רשאים להגיש לרשם תקנון לעמותה; לא הגישו המייסדים תקנון לרשם כאמור, יראו כתקנונה את התקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

11. שינוי התקנון, השם והמטרות (תיקון: תשנ"ו)

עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה; החלטה לפי סעיף זה טעונה רישום בידי הרשם ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 7 ו- 10; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.

12. תוכן התקנון (תיקון: תשנ"ו)

(א) כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש לרשם על פי סעיפים 10 ו- 11 יירשם על ידיו אם מצא כי התקיימו הוראות סעיפים 15 עד 20, 23, 27 עד 39 ו- 43 עד 47 וסעיפים 1(א), 1(ב), 7 ו- 12 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה.

(ב) הוגש לרשם או נרשם על ידיו תקנון, וענין המוסדר בתקנון המצוי אינו מוסדר בו, מוסדר בו באופן חלקי, או מוסדר בו באופן לקוי כך שהוא נוגד את הוראות סעיף קטן (א), יחולו על החסר או על הליקוי הוראות התקנון המצוי.

13. סייגים לסמכות

התקנון יכול שיגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונה, שמה או מטרותיה, לדרוש לשינוי רוב גדול יותר מן האמור בסעיף 11 או לקבוע לו תנאים אחרים.

14. שינוי מען

הודעה על כל שינוי במען משרדה של העמותה תימסר לרשם והוא ירשום את השינוי.

פרק ג': חברים

15. כשירות

כל אדם בגיר וכל תאגיד כשיר להיות חבר עמותה.

16. תנאים לחברות (תיקון: תשנ"ו)

התנאים לחברות בעמותה, פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יהיו לפי הוראות התקנון, ואולם -

(1) לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה זמן סביר מראש;

(2) לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

17. מהות

החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

18. פנקס חברים

עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק ד': מוסדות

19. מוסדות חובה ומוסדות רשות (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג)

(א) לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת בקורת, ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לענין זה בידי הרשם (להלן - הגוף המבקר).

(ג) (1) מבלי לפגוע בהוראות סעיף קטן (ב), עמותה שמחזוקה השנתי עולה על 1,032,420 שקלים חדשים חייבת למנות רואה חשבון;

(2) הסכום האמור בפסקה (1) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שר הפנים יפרסם ברשומות בתחילת חודש פברואר של כל שנה את הסכום האמור, כפי שהוא מעודכן לאותה שנה;

(3) בסעיף זה -

"מחזור" - כהגדרתו בתוספת השניה;

"רואה חשבון" - לרבות שותפות של רואי חשבון, חברת רואי חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון.

 

סימן א': האסיפה הכללית

20. מועדים לכינוס האסיפה (תיקון: תשנ"ו)

(א) אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה.

(ב) הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

(ב1) לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף קטן (ב), רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד.

(ב2) כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן (ב1), תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

(ג) לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי הרשם לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

21. הצבעה

באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית, והכל אם אין בתקנון הוראה אחרת לענינים אלה.

22. רוב (תיקון: תשנ"ו)

(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לענין זה.

(ב) עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין בהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו- 43 (א).

23. פרוטוקול

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

24. אסיפת נציגים (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי ההוראות שבתקנון.

(ב) לענין חוק זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית, וסמכות הרשם לפי סעיף 20(ג) תחול גם על עריכת הבחירות האמורות, בשינויים המחוייבים.

סימן ב': הועד

25. סמכויות

הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

26. בחירת הועד (תיקון: תשנ"ו)

(א) הועד ייבחר באסיפה כללית רגילה, זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת לענין זה, לרבות הוראה שעל פיה -o:p>

(1) חברי הועד, כולם או מקצתם, ימונו על ידי אדם או גוף אחר;

(2) אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד מוגדר;

עד לבחירת הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.

(ב) כל אימת שאין לעמותה ועד שנבחר לפי סעיף קטן (א) רשאי הרשם למנות חבר או חברים של העמותה לשמש ועד.

(ג) חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חבר ועד אשר התפטר מתפקידו או על חבר ועד שהועבר מתפקידו.

26א. שכר חברי הועד (תיקון: תשנ"ו)

האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר.

27. חובתו של חבר הועד

על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

28. העברה מכהונה של הועד או של חבר בו (תיקון: תשנ"ו)

האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.

29. פנקס חברי הועד

עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

סימן ג': ועדת ביקורת ורואה חשבון (תיקון: תשנ"ו)

30. תפקידים

ועדת הבקורת או הגוף המבקר יבדקו את עניניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לענין אישור הדין וחשבון הכספי.

31. כינון

ועדת הבקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.

31א. מינוי רואה חשבון (תיקון: תשנ"ו)

על עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג) יחולו הוראות אלה:

(1) רואה חשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה;

(2) הועד רשאי, בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון הראשון של העמותה, שישמש בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה; לא מינה הועד רואה חשבון כאמור רשאית העמותה באסיפה הכללית הראשונה למנות את רואה החשבון הראשון;

(3) באסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר את מינוי רואה החשבון שמינה הועד או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי העמותה, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו שבעה ימים לפחות לפני יום האסיפה.

31ב. מינוי רואה חשבון בידי הרשם (תיקון: תשנ"ו)

לא נתמנה רואה חשבון באסיפה כללית שנתית לעמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), רשאי הרשם, לפי בקשת אחד מחברי העמותה, למנות לה רואה חשבון לאותה שנה ולקבוע את השכר שתשלם לו בעד שירותיו.

31ג. הנוהל במינוי רואה חשבון (תיקון: תשנ"ו)

(א) לא יתמנה אדם לרואה חשבון, כאמור בסעיף 31א(2), אלא אם כן חבר העמותה הודיע לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אותו אדם למשרת רואה חשבון.

(ב) ההודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנון העמותה לזימון החברים לאסיפה הכללית.

(ג) העמותה תשלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעיף קטן (א) לחברי העמותה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו, שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את תפקידו.

31ד. משרת רואה חשבון שנתפנתה (תיקון: תשנ"ו)

נתפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הועד למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבון הנותרים רשאים להמשיך ולפעול כרואי החשבון של העמותה.

31ה. שכר רואה חשבון (תיקון: תשנ"ו)

העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון, אולם את שכרו של רואה חשבון שנתמנה לפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה או שנתמנה על פי סעיפים 31א(2), 31ד או 37(ב) רשאים לקבוע הועד.

סימן ד': סייגים לכהונה

32. ייחוד הכהונות

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הבקורת או הגוף המבקר.

33. פסלות לכהונה (תיקון: תשנ"ו)

(א) לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת -

(1) מי שאינו חבר העמותה;

(2) מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת, לפי הענין;

(3) קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;

(4) מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(5) תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.

(ב) לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.

34. תוקף פעולות

פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הבקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

פרק ה': ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון

35. פנקסי חשבונות (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים בתוספת השניה, לפי הענין.

(ב) כל חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

36. דו"ח כספי (תיקון: תשנ"ו)

(א) הועד יכין אחת לשנה מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (להלן - דו"ח כספי) בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השניה; הדו"ח הכספי יוגש לועדת הבקורת או לגוף המבקר לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שנקבע לכך בתקנון ויובא בפני האסיפה הכללית, לאישורה.

(ב) הועד יצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם, בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי, לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטים בענין תנאי פרישה; והכל, בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם;

לענין סעיף זה, "תשלומים" - סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, הלוואות, ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

(ג) הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, ויתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בסעיף 35(א).

(ד) הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השניה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שנים מחברי הועד.

37. ביקורת של רואה חשבון (תיקון: תשנ"ו)

(א) דו"ח כספי של עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבון.

(ב) הרשם רשאי, לבקשת ועדת הבקורת, או עשירית מכלל חברי העמותה, ואף מיזמתו הוא, להורות כי הדו"ח הכספי של עמותה אשר אינה חייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף 19(ג), יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון שימנה הועד באישור הרשם.

(ג) רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של העמותה, שיוגשו בה חשבונות שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון, ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה לו בנוגע לאותם החשבונות.

(ד) פעל הרשם על פי סעיף קטן (ב), רשאי הוא, אם ראה צורך בכך, להורות על דחיית האסיפה הכללית למועד שיקבע.

38. הגשת מסמכים לרשם (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:

(1) הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון;

(2) פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה לפי סעיף 11, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה;

(3) פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה - בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי;

(4) הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך;

(5) פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לפי סעיף 43(א);

(6) הדו"ח הכספי כאמור בסעיף 36(ד);

(7) מסמכים אחרים ששר הפנים קבע בתקנות.

(ב) (1) המסמכים המפורטים בפסקאות (1) עד (5) יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע;

(2) החלטה כאמור בפסקה (5) תירשם בידי הרשם;

(3) דו"ח כספי יוגש במועד הקבוע בסעיף 36(ד).

38א. הבהרת פרטים בדו"ח הכספי (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה חייבת להמציא לרשם לפי דרישתו, ותוך תקופה שיקבע, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בדו"ח הכספי שהוגש לו לפי סעיף 38(א)(6).

(ב) הרשם רשאי לדרוש כי יוגש לו דו"ח כספי מתוקן שבו יצויינו הפרטים כאמור בסעיף קטן (א).

39. עיון

(א) פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

(ב) המסמכים שהוגשו לרשם לפי סעיפים 2, 10 או 38 יהיו פתוחים במשרדו לעיון של כל דורש.

פרק ו': חקירת תפקוד העמותה (תיקון: תשנ"ו)

40. מינוי חוקר וסמכויותיו (תיקון: תשנ"ו)

(א) הרשם רשאי, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואף מיזמתו הוא, למנות חוקר שיחקור את דרך ניהול העמותה, תפקודה בהתאם להוראות חוק זה, ופעולותיה הכספיות; החוקר ימסור לרשם דין וחשבון.

(ב) בעמותה שמטרותיה דתיות יהיה מינוי חוקר כאמור בסעיף קטן (א) טעון התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הדתות.

(ג) לחוקר יהיו הסמכויות האמורות בסעיפים 9 עד 11 ו27-(ב) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט - 1968, בשינויים המחוייבים.

(ד) על החלטת הרשם למנות או לא למנות חוקר לפי סעיף זה, רשאים העמותה או מבקשי החקירה לערור לשר הפנים תוך 14 ימים מיום שניתנה להם הודעה על ההחלטה.

41. הוצאות החקירה

(א) הרשם רשאי להטיל את הוצאות החקירה, כולן או מקצתן, על העמותה, על חברי הועד או על מבקשי החקירה, ורשאי הוא לדרוש ממבקשי החקירה ערובה להוצאותיה.

(ב) על החלטתו של הרשם לפי סעיף קטן (א) רשאי מי שהוטלו עליו הוצאות לערור לשר הפנים תוך 14 ימים מיום שניתנה לו הודעה על ההחלטה.

(ג) בהוצאות החקירה שלא הוטלו כאמור בסעיף קטן (א) ישא אוצר המדינה.

פרק ז': פירוק

42. דרכי הפירוק

פירוק של עמותה יהיה פירוק מרצון או פירוק לפי צו בית המשפט.

סימן א': פירוק מרצון

43. החלטה על פירוק ומינוי מפרק (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

(ב) (בוטל)

(ג) תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר לענין זה.

44. הצהרת כושר פרעון

אסיפה כללית כאמור בסעיף 43 לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

45. תפקידי המפרק

על המפרק -

(1) לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעים לה מחברים ומאחרים;

(2) לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפרעון חובותיה;

(3) לפרוע את חובות העמותה, לרבות הוצאות הפירוק;

(4) לעשות ביתרת הנכסים בהתאם לסעיף 58.

46. הודעה לנושים

(א) תוך שבועיים לאחר תחילת מינויו יפרסם המפרק הודעה על פירוק העמותה ויזמין בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיהם תוך מועד סביר שקבע בהודעה.

(ב) ההודעה תפורסם ברשומות; היא תפורסם גם בשני עתונים יומיים המופיעים בעברית, אולם אם רוב חברי העמותה דוברי ערבית - היא תפורסם בעתון יומי המופיע בערבית.

47. סיום הפירוק

(א) השלים המפרק את פעולות הפירוק, יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא לאישורה דין וחשבון על הפירוק, מאושר בידי ועדת הבקורת או בידי הגוף המבקר; הוראות סעיף 37 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על דין וחשבון זה.

(ב) אישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדין וחשבון, יגיש המפרק לרשם, תוך שבועיים אחרי האסיפה, העתק ממנו ומפרוטוקול האסיפה.

48. שמירת סמכות

פירוק מרצון לא יגרע מסמכות בית המשפט לתת צו פירוק לפי סעיף 49; ניתן צו כזה, ייחשב הפירוק לפי הצו כאילו התחיל ביום תחילת הפירוק מרצון.

סימן ב': פירוק לפי צו בית המשפט

49. עילות הפירוק

בית המשפט המחוזי רשאי לצוות על פירוק של עמותה בכל אחת מאלה:

(1) פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה;

(2) העמותה או מטרותיה מכוונות לשלילת קיומה של מדינת ישראל או אופיה הדמוקרטי;

(3) חוקר שנתמנה לפי סעיף 40 המליץ על פירוק העמותה;

(4) העמותה אינה יכולה לפרוע חובותיה;

(5) בית המשפט מצא שמן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה.

50. בקשה לצו פירוק (תיקון: תשנ"ו)

(א) בקשה לפירוק עמותה תוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או בידי הרשם; בקשה כאמור בסעיף 49(4) יכול גם שתוגש בידי נושה שהעמותה חייבת לו חוב של יותר מ- 5000 שקלים.

(ב) לא תוגש בקשת פירוק כאמור בסעיף 49(1), (2) או (5) אלא לאחר שהתרה הרשם בעמותה בכתב לתקן את המעוות והעמותה לא עשתה

זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה.

51. בירור מוקדם (תיקון: תשנ"ו)

היה לרשם יסוד לחשוש שמתקיימת בעמותה אחת מעילות הפירוק האמורות בסעיף 49(1), (2), (4) או (5) רשאי הוא לדרוש מכל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה וכן מכל עובד שלה למסור, תוך תקופה שיקבע, כל מסמך שברשותו וכל מידע העשויים, לדעת הרשם, לסייע לבירור החשש.

52. ערעור

היועץ המשפטי לממשלה, הרשם, העמותה וכל מי שהיה צד להליכים בבית המשפט המחוזי ונפגע על ידי צו פירוק או על ידי סירוב לתיתו, רשאים לערער לבית המשפט העליון; נפגע אדם שלא היה צד להליכים אלה, רשאי הוא לערער אם קיבל רשות לכך מנשיא בית המשפט המחוזי.

53. תחילת הפירוק

תחילת הפירוק לפי צו בית המשפט תהיה ביום מתן הצו, זולת אם נקבע בו יום אחר לענין זה.

54. תחולת הוראות (תיקון: תשנ"ו)

על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 258, 263, 264, 267, 270, 276, 281, 285, 300 עד 305, 307, 312, 313, 315 עד 317, 336, 352 עד 356 ו- 373 עד 378 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג - 1983 (להלן - פקודת החברות), והתקנות שהותקנו על פיהם.

סימן ג': הוראות משותפות

55. פעולות וייצוג

מתחילת הפירוק, ואם קבע לכך בית המשפט בצו הפירוק יום הקודם למתן הצו - מיום מתן הצו, לא תמשיך עוד העמותה בכל פעולה זולת פעולות הדרושות לביצוע הפירוק, וכל סמכות לפעול בשם העמותה תהיה בידי המפרק בלבד.

56. הוראות בית המשפט

בית המשפט רשאי, לפי בקשה של המפרק, של חבר העמותה או של נושה, לתת למפרק הוראות בכל הנוגע לפירוק.

57. חובת מתן מידע

כל חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה, כל העובד בה וכל מי שהיה חבר העמותה או מוסד ממוסדותיה או עבד בה, חייב, לפי דרישת המפרק, למסור לו כל מסמך שברשותו וכל מידע הנוגע לעסקי העמותה או לעניניה.

58. נכסי עמותה שפורקה

פורקה עמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, ינהגו בהם לפי הוראות התקנון; באין הוראות כאלה או באין אפשרות מעשית לנהוג לפיהן, יוקדשו אותם נכסים לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה.

59. מחיקה, החיאה וביטול פירוק (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה שהתקיים בה אחד מאלה יראו אותה כעמותה שחדלה לפעול:

(1) לא שילמה אגרה שחובה עליה לשלם לפי חוק זה, תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לתשלומם;

(2) לא הגישה לרשם את הדו"ח הכספי תוך תשעים ימים מהיום האחרון שנקבע לכך בסעיף 36;

(3) לא מילאה אחר פסק דין או החלטה של בית משפט בענין חוק זה, בתקופה שנקבעה לכך, או תוך תשעים ימים מיום מתן ההחלטה או פסק הדין, לפי המאוחר מביניהם.

(ב) הרשם רשאי למחוק עמותה שחדלה לפעול, לפי הוראות סעיף 368 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו, בשינויים המחוייבים.

(ג) על ביטול מחיקת עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 369 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

(ד) על ביטול פירוקה של עמותה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 367 לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו.

פרק ח': אגודות קיימות

60. בקשת רישום (תיקון: תשנ"ו)

(א) אגודה שנוסדה לפי חוק העותמאני על האגודות מיום 29 לחודש רג"ב 1327 (1909) (להלן - החוק העותמאני), ונמסרה לפני תחילת חוק זה הודעה על ייסודה בהתאם לחוק העותומני (להלן - אגודה קיימת), רשאית להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה; על בקשה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 2(א);

(ב) הרשם יקבל בקשה לרישום עמותה אם הוכחה, להנחת דעתו, סמכותם של החתומים על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה.

61. רישום אגודה כעמותה (תיקון: תשנ"ו)

(א) הוגשה בקשה כאמור בסעיף 60, ירשום הרשם את האגודה הקיימת בפנקס העמותות כעמותה זולת אם ראה את עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים 1, 3, 4(א) או 4(ב), והוראות סעיפים 4(ג), 6 ו7- יחולו בשינויים המחוייבים, לענין הרישום.

(ב) מיום הרישום כמצוין בתעודת הרישום תהיה האגודה הקיימת לעמותה ויחולו עליה הוראות חוק זה.

(ג) נרשמה אגודה קיימת כעמותה לפני תחילתו של חוק העמותות (תיקון מס' 3), התשנ"ו - 1996, לא ייפגע תוקפו של הרישום רק עקב הגשת הבקשה לרישומה של העמותה לאחר התקופה שנקבעה לכך בסעיף 60(א) כנוסחו לפני תחילת החוק האמור.

62. אגודה שלא ביקשה להירשם (תיקון: תשנ"ו)

אגודה קיימת שלא ביקשה להירשם כעמותה, רשאי הרשם למחוק אותה; על הליך המחיקה ועל החיאת האגודה לאחר מחיקתה יחולו הוראות סעיפים 368 ו- 369 לפקודת החברות, בשינויים המחויבים.

פרק ט': שונות

63. רשם העמותות

שר המשפטים ימנה לרשם העמותות עובד המדינה הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, ורשאי השר למנות מבין עובדי המדינה כאמור סגן או סגנים לרשם ולאצול להם מסמכויות הרשם.

64. עבירות מרמה (תיקון: תשנ"ו)

(א) חבר בעמותה, עובד בה או אדם שנמנה עם גוף מבקר, העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

(1) משיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק זה לעשות כן;

(2) במטרה לרמות ממשיך לפעול בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, בניגוד להוראות סעיף 55.

64א. עבירות של אחריות קפידה (תיקון: תשנ"ו)

(א) עמותה שהפרה אחת מחובות אלה, דינה ודין כל אדם שהיה אחראי להפרת החובה - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977:

(1) ניהול פנקס חברים כקבוע בסעיף 18, פנקס חברי ועד כקבוע בסעיף 29 ופנקסי חשבונות כקבוע בסעיף 35;

(2) קיום אסיפה כללית כאמור בסעיף 20(א);

(3) רישום פרוטוקול כקבוע בסעיף 23;

(4) מתן אפשרות לחבר הועד, ועדת הבקורת או הגוף המבקר לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 35(ב);

(5) הגשת המסמכים האמורים בסעיף 38 לרשם;

(6) מתן אפשרות לחבר עמותה לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף 39;

(7) הימנעות מפעולה בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק, בניגוד להוראות סעיף 55.

(ב) עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

65. פטור מתחולה

שר הפנים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות שהוראה מהוראות חוק זה לא תחול על סוגי עמותות, או שתחול עליהם בשינויים, הכל כמפורט בתקנות.

66. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ו)

(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר -

(1) אגרות שיש לשלם בעד פעולות הרשם ואגרה שנתית;

(2) רישום משכונות של עמותות.

(3) רישום אגודות קיימות כעמותות לפי סעיף 60.

(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין להליכים בבית המשפט לפי חוק זה.

67. אי-תחולה (תיקון: תשנ"ב)

הוראות חוק זה לא יחולו על -

(1) (בוטל)

(2) אגודות שהן ארגונים של עובדים או של מעבידים קיימים או שנוסדו לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה.

68. תחולת החוק העותמאני

החוק העותמאני לא יחול אלא על אגודה קיימת כל עוד לא נרשמה כעמותה או לא נמחקה לפי סעיף 62, ועל אגודות שחוק זה אינו חל עליהן לפי סעיף 67.

69. תיקון חוק הנאמנות

סעיף 35 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 - בטל.

70. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באדר ב' תשמ"א (1 באפריל 1981).

71. פרסום

חוק זה יפורסם ברשומות תוך 30 ימים מיום קבלתו בכנסת.

תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ו)

(סעיף 10)

 

תקנון מצוי של עמותה

סימן א': חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת -

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

12. מספר החברים

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13. תקופת הכהונה

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

16. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

תוספת שניה (תיקון: תשנ"ו)

(סעיף 35(א))

 

בתוספת זו -

"מחזור" - סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה;

"שנה" - תקופה של 12 חודשים מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר;

"תקבולים" - לרבות תרומות, הקצבות, מסים עקיפים, סכומים מיועדים, הן בכסף והן בשווה ערך כסף, למעט תמורה ממכירת רכוש קבוע;

"קרוב" - אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה:

א. עמותה שמחזורה עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות:

(1) ספר קופה;

(2) שוברי קבלה, תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרדות; תקבולים בשל תרומות יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המילה "תרומה"; ניתן לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יודפסו על הקבלה גם המלים "למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה";

(3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

(א) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(ב) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל;

(ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(ד) הכנסות מהשכרת נכסים;

(ה) תקבולים מדמי חבר;

(ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(ח) הכנסות אחרות;

(4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:

(א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(ב) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(ג) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(ו) רכישות הוניות;

(ז) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(ח) הוצאות אחרות.

ב. עמותה שמחזורה אינו עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

(א) בצד התקבולים -

(1) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או עירוניים;

(2) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל;

(3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(4) הכנסות מהשכרת נכסים;

(5) תקבולים מדמי חבר;

(6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(7) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(8) הכנסות אחרות;

(ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(ג) בצד התשלומים -

(1) תרומות והשתתפויות שינתנו לאדם אחר;

(2) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(3) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(6) רכישות הוניות;

(7) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(8) הוצאות אחרות.

(2) תיק תיעוד חוץ.

ג. על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם אם צויינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המילים "תרומה בעילום שם", והתקיים אחד מאלה:

(1) סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר;

(2) הרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר.

_________________________________

1 ס"ח תש"ם, 210; תשמ"ח, 212; תשנ"ב, 193; תשנ"ו, 276; תש"ס, 194.

י"פ תשנ"ז, 2812; תשנ"ט, 1896; תש"ס, 3120; תשס"ב, 1480; תשס"ג, 1761.

2 סעיפים 30 ו31- לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס2000- (ס"ח תש"ס, 194) קובעים לגבי סעיף 4(ג) וסעיף 6:

30. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם. (החוק פורסם ביום 11.6.2000).

31. הוראות מעבר

הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו."