חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

צוואות / ירושות

ירושה / צוואה

משרדנו מציע שירותים משפטיים בנושאים: צוואות, ירושות, צו קיום צוואה, צו ירושה ומינוי מנהל עיזבון.

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו זה הוא הסעיף הראשון בחוק הירושה. החוק מפרט כיצד יחולק עזבונו של המנוח בין יורשיו ואת חלקו של כל יורש מהעיזבון. הירושה היא על פי דין ובתנאי שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה.

ירושה על פי דין

בהתאם לחוק הירושה, היורשים עלפי דין:
מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.
בין היורשים ישנו סדר עדיפות כאשר ילדי המוריש קודמים להוריו והוריו קודמים להורי הוריו.

חלקים בעיזבון

בן הזוג זכאי למטלטלין השייכים למשק הבית המשותף (כולל מכונית נוסעים), ומשאר העיזבון
אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – זכאי בן הזוג לחצי.
אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - זכאי בן הזוג לשני שלישים מהעיזבון.
אם לא הניח המוריש ילדים או צאצאיהם, הורים, אחים או צאצאיהם, או הורי הורים, יורש בן הזוג את העיזבון כולו ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.

צוואה

רצונו של אדם לחלק את עזבונו גובר על חוק הירושה. אדם רשאי בחייו לצוות על דרך חלוקת עזבונו ובתנאי שדרך זו אינה מנוגדת לחוק, מוסרית ואפשרית. זכותו של כל אדם לכתוב צוואה ולהוריש את כל רכושו לכל מי שהוא חפץ כמו כן רשאי אדם להציב תנאים והגבלות בצוואתו. כמובן שאדם רשאי לצוות רק רכוש שבבעלותו.