חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

מקרקעין

עסקאות מקרקעין

המשרד מקדם ומלווה עסקאות במקרקעין, חוזי שכירות, חוזי מכר ובתים משותפים.
בדיקת נכסים בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ובמנהל מקרקעי ישראל.
ניסוח חוזי מכר.
ניסוח חוזי שכירות.
ייעוץ משפטי בנושאי מקרקעין רכישה ומכירה.
רישום בתים משותפים.
ליווי מול כל רשויות המס בנושאי מקרקעין

מי הוא דייר מוגן?

דייר מוגן הוא מי שמחזיק כחוק בדירה או בבית עסק בשכירות מלפני 20/8/68 (בין אם שלם דמי מפתח או לא) או מי ששכר את הנכס אחרי 20.8.68 בדמי מפתח. את היחסים בין הדייר לבין בעל הבית מסדר חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשלב' 1972שפורסם בספר החוקים 668 מיום 13/8/72 ותיקוניו השונים. חוקים אלה מגבילים את בעל הבית בשיעור דמי השכירות שהוא זכאי לגבות מדייריו. הם מגבילים אף את זכותו לפינוי דייריו מן המושכר כל עוד ממלאים הם את חובתם על-פי חוקים אלה. המיוחד בחוקים אלה שהם מסדירים את היחסים בין השוכר לבעל הבית. התערבות זאת של המחוקק ביחסים המשפטיים בחברה איננה רגילה, ונעשתה מסיבות היסטוריות. כל עוד לא יבוטל החוק חייבים כל הצדדים להישמע לו ולפעול על פיו.
למאמר המלא