חזי זיו

      

מ ש ר ד   ע ו ר כ י - ד י ן

עורכי דין מאמרים סימני מסחר דגשים בעת רישום סימני מסחר

 

דגשים בעת רישום סימני מסחר.

 

רישום סימני מסחר לצורך שמירה על סימן ההיכר שלי.

אדם בעל סימן (מילה; צרוף מילים; אותיות; דמות; צרוף של מילים, אותיות ודמות, צליל ) המשמש אותו לסימון סחורה המיוצרת או משווקת על ידו, או שרות הניתן על ידו, יכול לרשום סימן זה כסימן מסחר.

סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לפקודת סימני מסחר.

אופן הרישום.

בקשה לרישום סימן מוגשת לרשם סימני מסחר, לבקשה מצרפים אגרה בסך 922 ₪ לכל סיווג בו מעוניינים לרשום את סימן המסחר.

זמן רישום סימני מסחר.

בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת לאחר הגשתה ע"י בוחני המחלקה, לשם קביעה אם היא ראויה לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר. כיום התור לבחינה הוא כחצי שנה. במועד הבחינה ישלח למבקש דו"ח בחינה. משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה, ובחליפת המכתבים המתפתחת בין המבקש לבין הבוחן. לאחר סיום הליכי הבחינה, במידה וזו הסתיימה לשביעות רצון הבוחן, תשלח למבקש הודעת קיבול והבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר (חלק הרשומות) (לאחר תשלום אגרת הפרסום על ידי הרושם). אם לא מוגשת התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן ירשם ותשלח למבקש תעודת רישום.

קיצור זמן רישום סימני מסחר.

מבקש שיוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זירוז הבחינה ע"י המצאת העובדות בצורת תצהיר החתום בפני עורך דין, יכול להגיש בקשה לבחינה על אתר, תוך תשלום האגרה הקבועה בתקנות (רשימת אגרות) ( במידה ונימוקיו יתקבלו, תבחן הבקשה זמן קצר (מספר ימים), לאחר קבלת בקשתו לבחינה על אתר.

לרוב יהיה על המבקש להוכיח כי אחרים עושים או מנסים לעשות שימוש בסימנו, או כי נסיבות מסחריות, השקעתיות, מחייבות רישום מהיר של הסימן, או שלצורך הגנה במדינות אחרות בהם החוק מתנה רישום ברישום מוקדם בארץ המקור, יש להביא לרישום מזורז של הסימן.

רשום אותו סימן לגבי סחורות ושירותים שונים.

מבקש הרוצה להגן על אותו סימן ביחס לסחורות או שירותים שונים, הנכללים על פי סיווג הסחורות והשרותים בסוגים נפרדים, צריך להגיש בקשה נפרדת, על טופס נפרד, תוך תשלום אגרה נפרדת, לכל סוג וסוג.

 

 

שימוש טרם רישום סימן מסחר.

הרישום מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו, אלא שכל זמן שהסימן אינו רשום לא יוכל להסתמך על זכויות שמקנה פקודת סימני המסחר לבעל סימן רשום.

התקופה מיום הגשת הבקשה ועד רישום סימן המסחר.

בתקופה זו אדם אחר יכול להגיש בקשה לרישום סימן דומה או זהה. כל זמן שהסימן שהוגש טרם נרשם, יחליט הרשם זכותו של מי משתי הבקשות עדיפה, על פי הראיות שיגיש לו כל צד, או על פי הסכם שיגובש בין הצדדים (ראה הוראות הסעיף 29 לפקודה). תאריך הגשת הבקשה הנו רק אחד הפרמטרים (ולא המהותי בינהם), שעל פיו יכריע הרשם זכותו של מי עדיפה בסימן.

הגנת סימן מסחר בכל העולם.

רישום סימן מסחר בישראל אינו מקנה הגנה בכל העולם , יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בכל מדינה בנפרד.

חיפוש סימן מסחר לפני הגשת בקשה לרישומו.

רצוי כמובן לערוך חיפוש לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. ניתן לבצע חיפוש עצמי ללא תשלום במשרדי המחלקה, או באמצעות מאגר הנתונים באתר. ניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום ראה רשימת אגרות), שיבוצע ע"י בוחני המחלקה ( ראה טופס חיפוש. תשובה רשמית בכתב תשלח למבקש. לרשות בוחני המחלקה עומדים כלים מחשוביים המאפשרים חיפוש יותר מדוייק לאיתור סימנים דומים.

אורך חיי סימן המסחר.

אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר, אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרות חידוש . אגרת חידוש ראשונה תשולם בתום עשר שנים מיום הגשת הבקשה, ולאחר אחת לארבע עשרה שנה